Οι 10 αρχές του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου (WFTO) ορίζει τις 10 Αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι Οργανώσεις Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου στην καθημερινή τους εργασία και διασφαλίζει την τήρηση αυτών των αρχών.

Αρχή πρώτη: Δημιουργία ευκαιριών για οικονομικά μειονεκτούντες παραγωγούς

Η μείωση της φτώχειας μέσω του εμπορίου αποτελεί βασικό μέρος των στόχων της κάθε οργάνωσης. Η οργάνωση υποστηρίζει τους περιθωριοποιημένους μικρούς παραγωγούς, είτε πρόκειται για ανεξάρτητες οικογενειακές επιχειρήσεις είτε για ομαδοποίηση σε ενώσεις ή συνεταιρισμούς. Επιδιώκει να τους επιτρέψει να περάσουν από την εισοδηματική ανασφάλεια και τη φτώχεια στην οικονομική αυτάρκεια και κυριότητα. Η οργάνωση έχει ένα σχέδιο δράσης για να το κάνει αυτό.

Αρχή δεύτερη: Διαφάνεια και λογοδοσία

Η οργάνωση είναι διαφανής στη διαχείριση και στις εμπορικές της σχέσεις. Είναι υπόλογη σε όλους τους ενδιαφερόμενους και σέβεται την ευαισθησία και την εμπιστευτικότητότα των παρεχόμενων εμπορικών πληροφοριών. Η οργάνωση βρίσκει κατάλληλους συμμετοχικούς τρόπους εμπλοκής των εργαζομένων, των μελών και των παραγωγών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εξασφαλίζει ότι οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται σε όλους τους εμπορικούς εταίρους της. Τα κανάλια επικοινωνίας είναι καλής ποιότητας και ανοιχτά σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Αρχή τρίτη: Δίκαιες εμπορικές πρακτικές

Η οργάνωση ασχολείται με την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία των περιθωριοποιημένων μικρών παραγωγών και δεν μεγιστοποιεί το κέρδος εις βάρος τους. Συμπεριφέρεται υπεύθυνα και επαγγελματικά στο να εκπληρώνει έγκαιρα τις δεσμεύσεις της. Οι προμηθευτές σέβονται τις συμβάσεις και παραδίδουν τα προϊόντα εγκαίρως και με την επιθυμητή ποιότητα και προδιαγραφές.

Οι αγοραστές Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου, αναγνωρίζοντας τα οικονομικά μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και προμηθευτές προϊόντων δίκαιου εμπορίου, διασφαλίζουν ότι οι παραγγελίες εξοφλούνται με την παραλαβή των παραστατικών ή με άλλη αμοιβαία συμφωνία. Για τα προϊόντα Χειροτεχνίας, πραγματοποιείται άτοκη προπληρωμή τουλάχιστον 50% κατόπιν αιτήματος. Για τα προϊόντα Τροφίμων, γίνεται προπληρωμή τουλάχιστον 50% με συνετό επιτόκιο εάν ζητηθεί. Τα επιτόκια που πληρώνουν οι προμηθευτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος δανεισμού των αγοραστών από τρίτους. Η χρέωση επιτοκίου δεν είναι απαραίτητη.

Όταν οι προμηθευτές δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου από τον παγκόσμιο Νότο λαμβάνουν προπληρωμή από τους αγοραστές, εξασφαλίζουν ότι η πληρωμή αυτή μεταβιβάζεται στους παραγωγούς ή στους αγρότες που παράγουν ή καλλιεργούν προϊόντα Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου.

Οι αγοραστές συμβουλεύονται τους προμηθευτές πριν ακυρώσουν ή απορρίψουν παραγγελίες. Όταν οι παραγγελίες ακυρώνονται χωρίς ευθύνη των παραγωγών ή προμηθευτών, εξασφαλίζεται επαρκής αποζημίωση για τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Οι προμηθευτές και οι παραγωγοί συμβουλεύονται τους αγοραστές εάν υπάρχει πρόβλημα με την παράδοση και εξασφαλίζεται η αποζημίωση όταν οι παραδοθείσες ποσότητες και ποιότητες δεν ταιριάζουν με τις συμφωνημένες.

Η οργάνωση διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με βάση την αλληλεγγύη, την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό που συμβάλλουν στην προώθηση και ανάπτυξη του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου. Διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία με τους εμπορικούς εταίρους της. Τα μέρη που συμμετέχουν στην εμπορική σχέση επιδιώκουν να αυξήσουν τον όγκο του εμπορίου μεταξύ τους και την αξία και την ποικιλία των προϊόντων τους, ως μέσο ανάπτυξης του εμπορίου για τους παραγωγούς, προκειμένου αυτοί να αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Η οργάνωση συνεργάζεται με τις άλλες Οργανώσεις Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου στη χώρα της και αποφεύγει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Αποφεύγει την αντιγραφή των σχεδίων των άλλων οργανώσεων χωρίς άδεια.

Το Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο αναγνωρίζει, προωθεί και προστατεύει την πολιτισμική ταυτότητα και τις παραδοσιακές δεξιότητες των μικρών παραγωγών, όπως αντανακλάται στα σχέδια χειροτεχνίας, στα προϊόντα διατροφής και σε άλλες σχετικές υπηρεσίες.

Αρχή τέταρτη: Δίκαιη πληρωμή

Μια δίκαιη πληρωμή είναι αυτή που έχει προκύψει από αμοιβαία διαπραγμάτευση και συμφωνήθηκε από όλους μέσω συνεχιζόμενου διαλόγου και συμμετοχής, παρέχει δίκαιη αμοιβή στους παραγωγούς και μπορεί επίσης να υποστηριχθεί από την αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ο στόχος είναι πάντα η καταβολή ενός τοπικού μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η δίκαιη πληρωμή αποτελείται από δίκαιες τιμές, δίκαιους μισθούς και τοπικούς μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Δίκαιες τιμές

Μια δίκαιη τιμή διαπραγματεύεται και συμφωνείται ελεύθερα μέσω διαλόγου μεταξύ αγοραστή και πωλητή και βασίζεται στο διαφανή καθορισμό τιμών. Περιλαμβάνει δίκαιο μισθό και δίκαιο κέρδος. Οι δίκαιες τιμές αντανακλούν ένα ισότιμο καταμερισμό της τελικής τιμής σε κάθε μέλοςτης αλυσίδας εφοδιασμού.

Δίκαιοι μισθοί

Ο δίκαιος μισθός είναι ένας δίκαιος, ελεύθερα διαπραγματεύσιμος και αμοιβαία συμφωνημένος μισθός και προϋποθέτει την πληρωμή τουλάχιστον ενός τοπικού μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Τοπικός Μισθός Αξιοπρεπούς Διαβίωσης

Ο Τοπικός Μισθός Αξιοπρεπούς Διαβίωσης είναι η αμοιβή που λαμβάνεται για μια κανονική εργάσιμη εβδομάδα (όχι περισσότερο από 48 ώρες) από έναν εργαζόμενο/η σε ένα συγκεκριμένο τόπο, επαρκής για να προσφέρει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τον εργαζόμενο/η και την οικογένειά του/ της. Στοιχεία αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου περιλαμβάνουν τα τρόφιμα, το νερό, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές, τα ρούχα και άλλες βασικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για απροσδόκητα γεγονότα.

Αρχή πέμπτη: Εξασφάλιση μη παιδικής εργασίας και μη καταναγκαστικής εργασίας

Η οργάνωση τηρεί τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον εθνικό / τοπικό νόμο για την απασχόληση παιδιών. Η οργάνωση εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία στο εργατικό δυναμικό του και / ή στα μέλη ή στους οικιακούς εργάτες.

Οι οργανώσεις που αγοράζουν προϊόντα Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου από ομάδες παραγωγών, είτε άμεσα είτε μέσω ενδιάμεσων, διασφαλίζουν ότι δεν χρησιμοποιείται καταναγκαστική εργασία στην παραγωγή και ότι ο παραγωγός συμμορφώνεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τον εθνικό / τοπικό νόμο για την απασχόληση των παιδιών. Κάθε συμμετοχή των παιδιών στην παραγωγή προϊόντων Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου (συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης μιας παραδοσιακής τέχνης ή βιοτεχνίας) πρέπει να αναφέρεται και να παρακολουθείται πάντα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν επηρεάζει αρνητικά την ευημερία, την ασφάλεια, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και την ανάγκη για παιχνίδι του παιδιού.

Αρχή έκτη: Δέσμευση για την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων και την οικονομική αυτοδυναμία των γυναικών και την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι.

Η οργάνωση δεν κάνει διακρίσεις όσον αφορά την πρόσληψη, την αμοιβή, την πρόσβαση στην κατάρτιση, την προαγωγή, την διακοπή της σύμβασης ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την κάστα, την εθνική προέλευση, τη θρησκεία, την αναπηρία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη συνδικαλιστική ιδιότητα, την πολιτική ένταξη, την ένδειξη HIV/AIDS ή την ηλικία.

Η οργάνωση έχει μια σαφή πολιτική και σχέδιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων που εξασφαλίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν την ικανότητα να έχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για να είναι παραγωγικοί και επίσης την ικανότητα τους να επηρεάζουν την ευρύτερη πολιτική, που διαμορφώνει τη ζωή και τη διαβίωσή τους. Τα καταστατικά των οργανώσεων και οι κανονισμοί επιτρέπουν και διευκολύνουν τις γυναίκες να γίνονται ενεργά μέλη της ίδιας της οργάνωσης και να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στη δομή διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από το καθεστώς των γυναικών σε σχέση με την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων όπως η γη και τα ακίνητα. Όταν οι γυναίκες εργάζονται εντός της οργάνωσης, ακόμη και όταν πρόκειται για άτυπη κατάσταση απασχόλησης, λαμβάνουν ίση αμοιβή για ίση εργασία. Η οργάνωση αναγνωρίζει τα πλήρη δικαιώματα απασχόλησης των γυναικών και δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα λαμβάνουν τα πλήρη οφέλη από την απασχόληση. Η οργάνωση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες υγείας και ασφάλειας των εγκύων και των μητέρων που θηλάζουν.

Η οργάνωση σέβεται το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να σχηματίζουν και να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά. Όταν το δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις περιορίζονται από το νόμο ή / και το πολιτικό περιβάλλον, η οργάνωση θα επιτρέψει μέσα ανεξάρτητης και ελεύθερης συνεύρεσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης των εργαζομένων. Η οργάνωση εξασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων δεν υπόκεινται σε διακρίσεις στο χώρο εργασίας.

Αρχή έβδομη: Εξασφάλιση καλών εργασιακών συνθηκών

Η οργάνωση παρέχει ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους και / ή τα μέλη. Συμμορφώνεται, τουλάχιστον, με τους εθνικούς και τοπικούς νόμους και τις συμβάσεις του ΔΟΕ (Διεθνή Οργανισμού Εργασίας) για την υγεία και την ασφάλεια.

Οι ώρες εργασίας και οι όροι εργασίας για τους εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών) και / ή τα μέλη συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται από τους εθνικούς και τοπικούς νόμους και τις συμβάσεις του ΔΟΕ.

Οι Οργανώσεις Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου γνωρίζουν τους συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας των ομάδων παραγωγών από τους οποίους αγοράζουν. Επιδιώκουν συνεχώς την ευαισθητοποίηση για θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τη βελτίωση των πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας στις ομάδες παραγωγών.

Αρχή όγδοη: Προαγωγή της ανάπτυξης δεξιοτήτων

Η οργάνωση επιδιώκει να αυξήσει τον θετικό αναπτυξιακό αντίκτυπο στους μικρούς, περιθωριοποιημένους παραγωγούς μέσω του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου.

Η οργάνωση αναπτύσσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων της ή των μελών της. Οι οργανώσεις που εργάζονται απευθείας με τους μικρούς παραγωγούς αναπτύσσουν ειδικές δραστηριότητες για να βοηθήσουν αυτούς τους παραγωγούς να βελτιώσουν τις διαχειριστικές τους ικανότητες, τις παραγωγικές τους δυνατότητες και την πρόσβαση στις διάφορες αγορές (τοπικές / περιφερειακές / διεθνείς / δίκαιου εμπορίου και συμβατικές), ανάλογα με την περίπτωση. Οι οργανώσεις που αγοράζουν προϊόντα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου μέσω των διαμεσολαβητών δίκαιου εμπορίου στο Νότο, βοηθούν αυτές τις οργανώσεις να αναπτύξουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν τις περιθωριοποιημένες ομάδες παραγωγών με τις οποίες συνεργάζονται.

Αρχή ένατη: Προώθηση του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου

Η οργάνωση προωθεί τους στόχους του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου και ευαισθητοποιεί το κοινό για την ανάγκη μεγαλύτερης δικαιοσύνης στο παγκόσμιο εμπόριο μέσω του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου. Υποστηρίζει τους στόχους και τις δραστηριότητες του Δίκαιου και Αλληλέγγυου Εμπορίου, ανάλογα με το αντικείμενο της οργάνωσης. Η οργάνωση παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες για τον εαυτό της, τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και τις οργανώσεις παραγωγών ή τα μέλη που παράγουν ή καλλιεργούν τα προϊόντα. Χρησιμοποιούνται μόνο έντιμες τεχνικές διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Αρχή δέκατη: Σεβασμός του περιβάλλοντος

Οι οργανώσεις που παράγουν προϊόντα Δίκαιου και Αλληλέγγυου εμπορίου μεγιστοποιούν τη χρήση πρώτων υλών από βιώσιμα διαχειριζόμενους πόρους, αγοράζοντας τοπικά όταν είναι δυνατόν. Χρησιμοποιούν τεχνολογίες παραγωγής που επιδιώκουν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, όπου είναι δυνατόν, χρησιμοποιούν τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας που ελαχιστοποιούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις της ροής των αποβλήτων τους στο περιβάλλον. Οι παραγωγοί γεωργικών εμπορευμάτων, στο πλαίσιο του Δίκαιου και Αλληλέγγυου εμπορίου, ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, χρησιμοποιώντας μεθόδους βιολογικής παραγωγής ή χαμηλής χρήσης φυτοφαρμάκων, όπου αυτό είναι δυνατό.

Οι αγοραστές και οι εισαγωγείς προϊόντων δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου δίνουν προτεραιότητα στην αγορά προϊόντων που παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από βιώσιμα διαχειριζόμενους πόρους και έχουν τις μικρότερες συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όλες οι οργανώσεις χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα ή εύκολα βιο-αποικοδομήσιμα υλικά για τη συσκευασία, στο μέτρο του δυνατού, και τα εμπορεύματα αποστέλλονται δια θαλάσσης όπου είναι δυνατόν.

Τελευταία αναθεώρηση και έγκριση από τα μέλη του WFTO το Νοέμβριο του 2017. {source}