Οριστική Διευθέτηση της Πρόσληψης μέσω ΟΑΕΔ και των Διαχειριστών των ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν ενεργειών μας δόθηκε οριστική λύση στην πρόσληψη μέσω προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ και στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής η στους Διαχειριστές των ΚοινΣΕπ.

Παρακαλώ για ενημέρωση σας και για κάθε νόμιμη χρήση κατεβάστε από εδώ την εγκύκλιο ενημέρωσης του ΟΑΕΔ προς τις διοικήσεις των κατά τόπους ΚΠΑ/2.

Αρ. Πρωτ.: 16894
03/03/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8 174.56 ΑΛΙΜΟΣ
Πληροφορίες: Α. Σουσουρογιάννη
Τηλέφωνο : 210 99.89.856 Fax: 210.99.89.147
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπόδειξη ανέργων με την ιδιότητα του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως ωφελουμένων των δύο (2) νέων Προγραμμάτων Απασχόλησης που καταρτίστηκαν, με τις Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2017 και No 3/2017.

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί σχετικά με την υπόδειξη ανέργων με την ιδιότητα του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ως ωφελουμένων στο πλαίσιο των δύο νέων Προγραμμάτων Απασχόλησης που καταρτίστηκαν με τις Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2017 και No 3/2017, σας πληροφορούμε ότι στις διατάξεις του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α’205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα εξής:

• Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη (εδ. γ’, παρ. 1, αρ. 20), ενώ στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι «Αν η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. έχει μόνο πέντε (5) μέλη αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα μέλη μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής.

• Τα μέλη της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (αρ. 17, παρ. 8).

• Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου μόνο με την ιδιότητα του μέλους σε ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ατομικές ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις (παρ. 7, αρ. 14) ακριβώς επειδή το απλό μέλος δεν συμμετέχει στη διανομή των κερδών, όπως προκύπτει από το άρθρο 21 περί διανομής κερδών».

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη με αριθμό 93634/8.11.2013 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Εργατικού Δυναμικού, το φυσικό πρόσωπο – μέλος δύναται να εγγράφεται στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος ακόμη και αν είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεται σε εργασιακή σχέση με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις για την εγγραφή του.

Συνεπώς, τα αναφερόμενα μέλη ήτοι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, νόμιμος εκπρόσωπος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ εφόσον είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι αναζητούντες εργασία και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 4 των σχετικών Δημόσιων Προσκλήσεων No 2/2017 και No 3/2017 δηλαδή έχουν την προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ανεργίας (τρίμηνη, εξάμηνη, δωδεκάμηνη) και την προβλεπόμενη ηλικία (άνω των 50 ετών) είναι δυνητικά ωφελούμενοι των σχετικών Προγραμμάτων Απασχόλησης και μπορούν να υποδειχθούν τόσο στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που είναι μέλη όσο και στους λοιπούς δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία έχει εφαρμογή και στα λοιπά ενεργά Προγράμματα Απασχόλησης του Οργανισμού όπου προβλέπεται η συμμετοχή των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ως δικαιούχων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

Στην διάθεση σας για κάθε άλλο θέμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας η μέσω τηλεφωνικής κλήσης.

Φίσκιλης Άγγελος
69310.25400 / Wind
69566.95666 / Vodafone

[bestwebsoft_contact_form]