ΟΡΙΣΤΙΚΗ Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 002ΚΕ (Α/Α 1385) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ (download)

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

1. Την αποδοχή του Πρακτικού 10/07.03.2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3139/862/A2/13.06.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 334/29.06.2016) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1146/344/Α2/09.03.2017 όμοια Απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 119/14.03.2017), για την εισήγηση προς την Ειδική Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, της ένταξης των έργων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με την από 10.04.2017 εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

2. Την ένταξη εξακοσίων ενενήντα εννέα (699) επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 17.686.632,60 € και δημόσια δαπάνη 17.686.632,60 € στην Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τους Πίνακες 1 έως 5 του Παραρτήματος Ι, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τα στοιχεία των Πράξεων που εντάσσονται ανά Άξονα Προτεραιότητας/Κατηγορία Περιφερειών περιλαμβάνονται στους πινάκες του Παραρτήματος.

3. Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 17.686.632,60 € και έχει τα παρακάτω στοιχεία: ΚΩΔ ΣΑ Ε 1191, ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2017ΣΕ11910002).

4. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τους ειδικούς όρους που απορρέουν από το καθεστώς ενίσχυσης, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς των ΕΔΕΤ, καθώς και από την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, όπως ισχύει.

5. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. , από την επομένη της έκδοσης της.

6. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το Τεχνικό Παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού www.mindev.gov.gr.