Ο Κοινοτισμός ως πηγή έμπνευσης μιας νέας οικονομίας και η Εφαρμογή του.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο κοινοτισμός είναι μια κοινωνικοπολιτική φιλοσοφία που τονίζει τη σημασία της κοινότητας και του κοινού καλού ως θεμελιώδους σημασίας για την οργάνωση της κοινωνίας. Επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων και της ευημερίας της κοινότητας, αναγνωρίζοντας ότι τα άτομα είναι αλληλεξαρτώμενα και οι πράξεις τους μπορούν να επηρεάσουν άλλους στην κοινότητα. 

Ως πηγή έμπνευσης για μια νέα οικονομία, ο κοινοτισμός προτείνει μια στροφή από το παραδοσιακό καπιταλιστικό μοντέλο, εστιάζοντας στη δημιουργία πιο δίκαιων, βιώσιμων και κοινωνικά υπεύθυνων οικονομικών συστημάτων.

  1. Τοπικές και συνεταιριστικές οικονομίες: Ο κοινοτισμός ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικών οικονομιών και συνεταιρισμών. Αντί οι μεγάλες εταιρείες να κυριαρχούν στην αγορά, η εστίαση είναι στην ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που είναι υπόλογες στην κοινότητα που υπηρετούν. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν περισσότερο έλεγχο στους οικονομικούς πόρους τους και οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την ευημερία της κοινότητας.Παράδειγμα: Μια οικονομία που εμπνέεται από την κοινότητα μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών αγροτών, όπου οι τοπικοί αγρότες κατέχουν συλλογικά και διαχειρίζονται τις γεωργικές τους δραστηριότητες. Αυτό ενδυναμώνει τους αγρότες, διασφαλίζει δίκαιους μισθούς και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεγάλης κλίμακας αγροτικών επιχειρήσεων.
  2. Δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας: Σε μια κοινοτική οικονομία, η κοινότητα αναλαμβάνει τη συλλογική ευθύνη για την ευημερία των μελών της. Τα δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας ενισχύονται για να διασφαλιστεί ότι τα ευάλωτα άτομα έχουν πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, όπως υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγαση και τροφή.Παράδειγμα: Μια κοινοτική οικονομία θα μπορούσε να υποστηρίξει την καθολική υγειονομική περίθαλψη, όπου όλοι στην κοινότητα έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες χωρίς οικονομικούς φραγμούς. Αυτό όχι μόνο βελτιώνει τη δημόσια υγεία αλλά ενισχύει επίσης ένα ισχυρότερο αίσθημα κοινότητας και αλληλεγγύης.
  3. Ηθική κατανάλωση και παραγωγή: Ο κοινοτισμός ενθαρρύνει υπεύθυνα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής που λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να δώσουν προτεραιότητα στις ηθικές πρακτικές και τη βιωσιμότητα, με τους καταναλωτές να έχουν επίγνωση των επιπτώσεών τους στην κοινότητα και το περιβάλλον.Παράδειγμα: Μια κοινοτική οικονομία μπορεί να προωθήσει την υιοθέτηση πρακτικών δίκαιου εμπορίου, όπου οι καταναλωτές υποστηρίζουν προϊόντα που τηρούν δίκαιους μισθούς, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και βιώσιμες μεθόδους παραγωγής. Αυτό ενδυναμώνει τους περιθωριοποιημένους παραγωγούς και διασφαλίζει ότι η ευημερία της κοινότητας επεκτείνεται παγκοσμίως.
  4. Καπιταλισμός μετόχων: Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στη μεγιστοποίηση των κερδών των μετόχων, μια κοινοτική οικονομία λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και της ευρύτερης κοινότητας. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας.Παράδειγμα: Μια εταιρεία εμπνευσμένη από την κοινότητα μπορεί να υιοθετήσει ένα μοντέλο κατανομής κερδών, όπου ένα μέρος των κερδών επανεπενδύεται στην ευημερία των εργαζομένων και της κοινότητας. Αυτό βοηθά στη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και ενισχύει μια ισχυρότερη αίσθηση συνεργασίας και κοινής ευημερίας.
  5. Συμμετοχική λήψη αποφάσεων: Ο κοινοτισμός δίνει έμφαση στη συμμετοχική δημοκρατία, επιτρέποντας στα μέλη της κοινότητας να έχουν λόγο στις οικονομικές αποφάσεις που τα επηρεάζουν. Αυτό προάγει την αίσθηση ιδιοκτησίας και ευθύνης για την κατεύθυνση της οικονομίας.Παράδειγμα: Μια κοινοτική οικονομία μπορεί να περιλαμβάνει κοινοτικές συνελεύσεις ή συμβούλια όπου οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την τοπική οικονομική ανάπτυξη, την κατανομή πόρων και τις επενδυτικές προτεραιότητες.
  6. Δημόσια αγαθά και κοινά: Ο κοινοτισμός αναγνωρίζει την αξία των δημόσιων αγαθών και των κοινών πόρων που ωφελούν όλα τα μέλη της κοινωνίας. Επιδιώκει να προστατεύσει και να διαχειριστεί αυτούς τους πόρους για τη συλλογική ευημερία.Παράδειγμα: Μια κοινοτική οικονομία μπορεί να συνηγορεί υπέρ της διατήρησης και της υπεύθυνης διαχείρισης των δημόσιων πάρκων, των φυσικών αποθεμάτων και των κοινών αστικών χώρων για να διασφαλίσει ότι παραμένουν προσβάσιμα και ωφέλιμα για ολόκληρη την κοινότητα.

Συνοψίζοντας, ο κοινοτισμός ως πηγή έμπνευσης για μια νέα οικονομία τονίζει τη σημασία της κοινότητας, της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης. Προωθώντας τις τοπικές οικονομίες, τις ηθικές πρακτικές, τη συμπερίληψη των ενδιαφερομένων και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο οικονομικό σύστημα που δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των ατόμων και της ευρύτερης κοινότητας.