Ο Συνήγορος του Πολίτη αναθέτει σε ΚοινΣΕπ την καθαριότητα των χώρων του


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Την επικύρωση του υπ’ αριθµ. 24208/04.6.2018 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων του Συνηγόρου του Πολίτη περί αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, µε το οποίο κρίθηκε ο φάκελος πλήρης.

Την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του ανωτέρω διαγωνισµού και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Συνηγόρου του Πολίτη για ένα έτος στην µειοδότρια ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», (download)