Παράνομη χρήση του αρχείου ΚοινΣΕπ του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για αποστολή μηνυμάτων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με το άρθρο μας αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε οποιονδήποτε έχει κατεβάσει το αρχείο των ΚοινΣΕπ από την σελίδα του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και το χρησιμοποιεί για αποστολή διαφημιστικών η άλλων μηνυμάτων η για την προώθηση υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τους παρακάτω νόμους γίνεται σαφές ότι το να χρησιμοποιείται το αρχείο αυτό για αποστολή μηνυμάτων κάθε είδους είναι παράνομο και επιφέρει ποινή ύψους 30.000 ευρώ σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για επεξεργασία αρχείου προσωπικών δεδομένων χωρίς την άδεια του υποκειμένου.

Ήδη έχουν κατατεθεί αρκετές καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την παραβίαση του Νέου Νόμου GDPR

Ήδη έχουμε ενημερωθεί για την ενόχληση που έχει προκληθεί στην συχνή ανούσια αποστολή μηνυμάτων από διαφόρους χρήστες που προσπαθούν να προωθήσουν υπηρεσίες τους η οτιδήποτε άλλο όπως ερωτηματολόγια για διατριβές η έρευνες χωρίς να έχουν ρωτήσει τους παραλήπτες η να έχουν αποκτήσει με άλλο νόμιμο τρόπο το αρχείο από πρότερη συναλλαγή που απαιτεί ο νόμος σχετικά με την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων

Από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε έχει ήδη κατατεθεί και σχετική μηνυτήρια αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την παράνομη χρήση του αρχείου αυτού και έχει δρομολογηθεί η δικαστική έρευνα για την παραβίαση των κατώτερων αναφερομένων νόμων.

  • Αριθ. 61621/Δ5.2643 (ΦΕΚ Β’ 56/18-01-2017)

Άρθρο 1 – Παράγραφος 3. Στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μελών των εγγεγραμμένων φορέων του Μητρώου, τα οποία τηρούνται από το τμήμα Μητρώου, υπόκεινται στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας.

  • Νόμος 3471/2006 άρθρο 11 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας

Μη ζητηθείσα επικοινωνία

Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς.

Τόσο η συλλογή των δεδομένων όσο και η χρήση αυτών για σκοπούς άμεσης προώθησης πωλήσεων προϊόντων/υπηρεσιών θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και λοιπών ειδικότερων διοικητικών αποφάσεων Αρχών. Συγκεκριμένα, η δημιουργία, επεξεργασία ή/και διαβίβαση βάσεως δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε συνδυασμό με τις ειδικότερες προϋποθέσεις νόμιμης συλλογής δεδομένων για σκοπούς απευθείας διαφήμισης και απευθείας προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στην υπ’ αριθ. 50/20-1-2000 Απόφαση της ΑΠΔ.

Περαιτέρω, η χρήση των κατά τα ανωτέρω συλλεχθέντων δεδομένων για σκοπούς απευθείας διαφήμισης και απευθείας προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπόκειται μεταξύ άλλων στις διατάξεις

άρθρο 9 παρ. 10, 11 & 12 του Ν. 2251/94 άρθρο 6 Π.Δ. 131/2003 άρθρο 11 του Ν. 3471/2006

Τόσο η συλλογή των δεδομένων όσο και η χρήση αυτών για σκοπούς άμεσης προώθησης πωλήσεων προϊόντων/υπηρεσιών θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και λοιπών ειδικότερων διοικητικών αποφάσεων Αρχών. Συγκεκριμένα, η δημιουργία, επεξεργασία ή/και διαβίβαση βάσεως δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε συνδυασμό με τις ειδικότερες προϋποθέσεις νόμιμης συλλογής δεδομένων για σκοπούς απευθείας διαφήμισης και απευθείας προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως προσδιορίζονται ειδικότερα στην υπ’ αριθ. 50/20-1-2000 Απόφαση της ΑΠΔ.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων από τους παραλήπτες και μόνο δεν νομιμοποιεί την χρήση τους για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών. Απαιτείται περαιτέρω η ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή / φυσικού / νομικού προσώπου για τη μεταβίβαση και χρήση των στοιχείων αυτών για το σκοπό της άμεσης διαφήμισης. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ, δεν απαιτείται η ρητή συγκατάθεση, ΜΟΝΟ για τα δεδομένα εκείνα που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια προηγούμενων συναλλαγών (πώλησης προϊόντων/ υπηρεσιών κ.λ.π.) και υπό την προϋπόθεση (α) ότι παρέχεται δυνατότητα διαγραφής με κάθε μήνυμα και (β) ο παραλήπτης δεν είχε αρχικά αντιτεθεί σε τέτοιου είδους χρήση των δεδομένων τους.


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.