Παραχώρηση χρήσης ακινήτου του Δήμου Κάσου στην ΚοινΣΕπ Κάσιος


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 600 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Θέμα: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου Δήμου Κάσου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κάσιος ΚΟΙΝΣΕΠ (download)

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 16 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμόν 1966/10-8-2018 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στη Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Πριν τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ Φραγκούλης Δημήτριος και προσήλθε ο Δ.Σ Νικολάου Ιωάννης.

Εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για το αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κάσιος ΚΟΙΝΣΕΠ σχετικά με την έγκριση παραχώρησης χώρου του Δήμου Κάσου για τη χρήση έδρας . Στο άρθρο 185 του Ν3463/2006 (Α΄11) μετά την παράγραφο 2, προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση Δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας του Ν.4430/2016 (Α΄205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο Δήμο, για την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 2 του Ν 430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ίδιου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας , κατόπιν αίτησής του , σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του Ν 4430/2016 , η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων».

Προτείνεται η παραχώρηση του πρώτου ορόφου της οικείας Σγουρδαίου για τη χρήση έδρας της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κάσιος ΚΟΙΝΣΕΠ

Η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

• Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
• την εισήγηση της Προέδρου
• Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 185 του Ν3463/2006 (Α΄11) , την παράγραφο 2 και την παράγραφο 2Α

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να παραχωρηθεί στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κάσιος ΚΟΙΝΣΕΠ, για χρήση έδρας επιχείρησης ο πρώτος όροφος της οικείας Σγουρδαίου.
2. Σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση των υπηρεσιών που θα παρέχει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κάσιος ΚΟΙΝΣΕΠ
3. Η παραχώρηση θα ισχύει μέχρι το τέλος της θητείας της Δημοτικής αρχής
4. Η απόφαση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση Δημοτικού συμβουλίου .