Παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσα του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Βίνιανης στην νεοσύστατη ΚοινΣΕπ ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στο Κερασοχώρι, σήμερα στις τριάντα(30) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, κατόπιν της αριθμ.6786/24-09-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ {download}

Να παραχωρηθεί στην νεοσύστατη ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με διακριτό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», για χρήση έδρας αυτής, μία αίθουσα του παλιού Δημοτικού Σχολείου και ειδικότερα το γραφείο του Διευθυντή του σχολείου, με τους κάτωθι όρους :

  • Σκοπός της παραχώρησης θα είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζεται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 και στο άρθρο 3 του καταστατικού αυτής.
  • Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τις δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη τόσο των σκοπών της νεοσύστατης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., όπως ειδικότερα αναπτύσσονται στο καταστατικό της, όσο και των σκοπών που εξυπηρετούν αυτά.
  • Ο σκοπός της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των παραχωρηθέντων ακινήτων δεν δύναται να μεταβληθεί.
  • Απαγορεύεται η με οποιανδήποτε νομική μορφή παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα.
  • Θα φέρει τις συνήθεις δαπάνες συντήρησης των ακινήτων και υποχρεούται να πληρώνει όλες τις λειτουργικές δαπάνες που απορρέουν από τη χρήση για την οποία παραχωρούνται, καθώς επίσης υποχρεούται από της ενάρξεως ισχύος της παρούσας στην πληρωμή κάθε είδους τελών που βαρύνει το ακίνητο και συνέχονται με την χρήση αυτού και ιδίως για την πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
  • Ο Δήμος Αγράφων δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία απολύτως επισκευή, συντήρηση ή βελτίωση του ακινήτου, κάθε δε επισκευή, συντήρηση ή βελτίωση που θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως, θα πραγματοποιηθεί με επιμέλεια και δαπάνη της νεοσύστατης ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π., χωρίς δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεώς και θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Αγράφων.
  • Η ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π. έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και αυτών που κινούνται στο χώρο.
  • Η διάρκεια της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε πέντε(5) έτη από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικό παραχώρησης. Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ιδίου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, κατόπιν αίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του Ν.4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Κάθε τροποποίηση των όρων και συμφωνιών του παρόντος θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών και θα καταρτίζεται μόνο εγγράφως.
  • Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου