Παραχώρηση χώρου στο π. Δημαρχείο Ταύρου στην ΚοινΣΕΠ Χειροποίητες Τάσεις


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 570 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου, διεύθυνση έδρας καθώς και φυσική έδρα στο π. ∆ηµαρχείο Ταύρου για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθείσας ΚΟΙΝΣΕΠ µε τίτλο « ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ » {download}

Στην Κοινότητα Ταύρου, του ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου, σήµερα στις 22 Οκτωβρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.30΄ συνήλθε στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του π. ∆ήµου Ταύρου σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση , το ∆ηµοτικό Κοινοτικό Συµβούλιο Ταύρου, ύστερα από την υπ΄αριθµ. πρωτ. 17706 / 22 – 10 – 2018 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε στα µέλη του νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3852 /2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χώρου, διεύθυνση έδρας καθώς και φυσική έδρα στο π. ∆ηµαρχείο Ταύρου για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθείσας ΚΟΙΝΣΕΠ µε τίτλο « ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ » ύστερα από την παραπάνω αίτηση της κ. Αδάµ Κυριακής.