Πλήρη Αναπτυξιακή Μελέτη και Καταστατικοί Σκοποί για Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή Εναλλακτικών Υπηρεσιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές ενέργειας μπορεί να είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για διάφορους λόγους.

Αυτά περιλαμβάνουν την προώθηση της συμμετοχής της κοινότητας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τη διασφάλιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών. Εδώ είναι οι βασικοί λόγοι: 1. Δέσμευση και Ενδυνάμωση της Κοινότητας :
  • Τοπική Συμμετοχή : Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις επιτρέπουν στις τοπικές κοινότητες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση ενεργειακών έργων. Αυτή η δέσμευση διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ευθυγραμμίζονται με τις συγκεκριμένες ανάγκες και προτεραιότητες της κοινότητας.
  • Ιδιοκτησία και έλεγχος : Τα μέλη του συνεταιρισμού έχουν λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας το αίσθημα ιδιοκτησίας και ευθύνης απέναντι στα ενεργειακά έργα.
 2. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης :
  • Περιβαλλοντικά Οφέλη: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συχνά δίνουν προτεραιότητα στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθιστώντας τις ιδανικές για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή, η αιολική και η βιομάζα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με ευρύτερους στόχους για τη μείωση των αποτυπωμάτων άνθρακα και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
  • Μακροπρόθεσμη δέσμευση: Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που οδηγούν στο κέρδος, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να επενδύσουν σε βιώσιμες πρακτικές που ωφελούν την κοινότητα και το περιβάλλον μακροπρόθεσμα.
 3. Οικονομικά πλεονεκτήματα :
  • Οικονομικές Λύσεις : Με τη συγκέντρωση πόρων και τον επιμερισμό του κόστους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν τις εναλλακτικές λύσεις ενέργειας πιο προσιτές για τα μέλη τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μαζική αγορά εξοπλισμού, κοινό κόστος συντήρησης και συλλογική διαπραγματευτική δύναμη.
  • Τοπική οικονομική ανάπτυξη : Η δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης μπορεί να τονώσει τις τοπικές οικονομίες δημιουργώντας θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας τοπικές επιχειρήσεις και διατηρώντας οικονομικούς πόρους εντός της κοινότητας.
 4. Δημοκρατική Διακυβέρνηση :
  • Λήψη αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις λειτουργούν βάσει δημοκρατικών αρχών, όπου κάθε μέλος έχει συνήθως μία ψήφο. Αυτό διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις αντικατοπτρίζουν τη συλλογική βούληση των μελών αντί να οδηγούνται από κίνητρα κέρδους ή συμφέροντα λίγων ατόμων.
  • Διαφάνεια και λογοδοσία : Το συνεταιριστικό μοντέλο προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς τα μέλη εμπλέκονται άμεσα στην επίβλεψη των λειτουργιών και των οικονομικών της επιχείρησης.
 5. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα :
  • Προσαρμοσμένες λύσεις: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους για να ανταποκριθούν στις μοναδικές ενεργειακές ανάγκες και προτιμήσεις των κοινοτήτων τους, οι οποίες μπορεί να παραβλεφθούν από μεγαλύτερες, κερδοσκοπικές εταιρείες ενέργειας.
  • Καινοτομία και Πειραματισμός : Η συνεταιριστική δομή μπορεί να ενθαρρύνει την καινοτομία και τον πειραματισμό με νέες τεχνολογίες και μεθόδους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς τα μέλη μπορεί να είναι πιο πρόθυμα να υποστηρίξουν πιλοτικά έργα και βιώσιμες πρωτοβουλίες.
 6. Κοινωνικά και ηθικά οφέλη :
  • Κοινωνική συνοχή: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συχνά δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς, όπως η μείωση της ενεργειακής φτώχειας, η υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών και η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
  • Ηθικές πρακτικές: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, όπως δίκαια πρότυπα εργασίας και δίκαιη κατανομή των παροχών.

Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση μπορεί να κινητοποιήσει αποτελεσματικά τους κοινοτικούς πόρους, να προωθήσει βιώσιμες ενεργειακές λύσεις και να διασφαλίσει ότι τα οφέλη από τις εναλλακτικές υπηρεσίες ενέργειας μοιράζονται ευρέως μεταξύ των μελών της.

Αυτό το μοντέλο ευθυγραμμίζει οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, καθιστώντας το ένα ισχυρό όχημα για την προώθηση της υιοθέτησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τρόπο που ωφελεί τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη.

Άρθρο 1: Όνομα και νομική κατάσταση

Ο συνεταιρισμός θα ονομάζεται «GreenFuture Cooperative». Θα λειτουργεί ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση σύμφωνα με τους ισχύοντες συνεταιριστικούς νόμους και κανονισμούς.

Άρθρο 2: Έδρα

Η έδρα του GreenFuture Cooperative θα βρίσκεται στη διεύθυνση που θα αποφασίσουν τα Ιδρυτικά της Μέλη. Ο συνεταιρισμός δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, εφόσον χρειάζεται.

Άρθρο 3: Διάρκεια

Η διάρκεια του συνεταιρισμού είναι αέναη και αρχίζει από την ημερομηνία εγγραφής του.

Άρθρο 4: Στόχοι και σκοποί

4.1 Γενικοί στόχοι Ο πρωταρχικός στόχος της GreenFuture Cooperative είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της παροχής εναλλακτικών υπηρεσιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

4.2 Ειδικοί Σκοποί

4.2.1 Παραγωγή και Διανομή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 • Ανάπτυξη, κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας, βιομάζας, γεωθερμίας και υδροηλεκτρικής ενέργειας.
 • Να προμηθεύει και να διανέμει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα μέλη του συνεταιρισμού και στην ευρύτερη κοινότητα σε δίκαιες και δίκαιες τιμές.

4.2.2 Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας

 • Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ των μελών του συνεταιρισμού και της ευρύτερης κοινότητας.
 • Να προωθήσει την υιοθέτηση τεχνολογιών και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας μέσω εκπαίδευσης, εργαστηρίων και προγραμμάτων κινήτρων.

4.2.3 Έρευνα και Ανάπτυξη

 • Συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πρακτικών βιώσιμης ενέργειας.
 • Να συνεργαστεί με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους συνεταιρισμούς για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4.2.4 Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

 • Να εκπαιδεύσει το κοινό σχετικά με τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις βιώσιμες πρακτικές.
 • Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης, εργαστηρίων και σεμιναρίων με στόχο την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

4.2.5 Κοινοτική ανάπτυξη και κοινωνικός αντίκτυπος

 • Να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με επίκεντρο την κατάρτιση και την απασχόληση κατοίκων της περιοχής.
 • Να υποστηρίξει έργα κοινοτικής ανάπτυξης που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής για τα μέλη του συνεταιρισμού και την ευρύτερη κοινότητα.

4.2.6 Συνηγορία και επιρροή πολιτικής

 • Να υποστηρίξει πολιτικές και κανονισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
 • Συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις και παροχή πληροφοριών σε κυβερνητικούς και ρυθμιστικούς φορείς για ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα.

Άρθρο 5: Κοινωνικός Σκοπός

Ο Συνεταιρισμός GreenFuture δεσμεύεται στην επίτευξη κοινωνικής ισότητας και κοινοτικής ανάπτυξης μέσω των δραστηριοτήτων του. Ο συνεταιρισμός θα δώσει προτεραιότητα:

 • Πρόσβαση στην Καθαρή Ενέργεια : Διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι προσβάσιμες και προσιτές σε όλα τα μέλη της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα.
 • Απασχόληση και Κατάρτιση : Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα για περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες.
 • Συμμετοχή της Κοινότητας : Ενεργή συμμετοχή των μελών του συνεταιρισμού και της τοπικής κοινότητας σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με ενεργειακά έργα και πρωτοβουλίες.
 • Περιβαλλοντική Αειφορία : Προώθηση πρακτικών που μειώνουν τα αποτυπώματα άνθρακα και ενισχύουν τη συνολική περιβαλλοντική υγεία της κοινότητας.

Άρθρο 6: Σύνθεση

6.1 Επιλεξιμότητα Η συμμετοχή στον Συνεταιρισμό GreenFuture είναι ανοιχτή σε όλα τα άτομα, τα νοικοκυριά και τους οργανισμούς που υποστηρίζουν τους στόχους του συνεταιρισμού και πληρούν τα κριτήρια ιδιότητας μέλους που ορίζονται από το καταστατικό του συνεταιρισμού.

6.2 Δικαιώματα και Ευθύνες Τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του συνεταιρισμού, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από τον συνεταιρισμό και να συμμετέχουν στα οφέλη της επιτυχίας του συνεταιρισμού. Τα μέλη αναμένεται να τηρούν τις αρχές του συνεταιρισμού και να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του.

6.3 Συνεισφορές μελών Τα μέλη συνεισφέρουν στον συνεταιρισμό μέσω συνδρομών μελών, επενδύσεων ή άλλων μέσων όπως καθορίζονται από το καταστατικό του συνεταιρισμού. Οι συνεισφορές χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των στόχων και των λειτουργιών του συνεταιρισμού.

Άρθρο 7: Διακυβέρνηση

7.1 Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα μέλη, είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού. Συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να επανεξετάσει την απόδοση του συνεταιρισμού, να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο και να εγκρίνει σημαντικές πολιτικές και στρατηγικές κατευθύνσεις.

7.2 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και είναι υπεύθυνο για τη συνολική διακυβέρνηση και τη στρατηγική διεύθυνση του συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει την Εκτελεστική Ομάδα και επιβλέπει την απόδοσή τους.

7.3 Εκτελεστική Ομάδα Η Εκτελεστική Ομάδα, υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, θα διαχειρίζεται τις καθημερινές λειτουργίες του συνεταιρισμού και θα εφαρμόζει τις στρατηγικές και τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Συνεταιρισμός GreenFuture είναι αφοσιωμένος στην προώθηση ενός βιώσιμου μέλλοντος μέσω της παροχής υπηρεσιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική ισότητα και την κοινοτική ανάπτυξη. Συνδυάζοντας την περιβαλλοντική διαχείριση με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, ο συνεταιρισμός στοχεύει να δημιουργήσει μια ανθεκτική και ενδυναμωμένη κοινότητα που ευδοκιμεί σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.