Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τοπική Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη. Δυνατότητες, ευκαιρίες και εργαλεία για περιοχές που έχουν πληγει απο φυσικες καταστροφες μέσω της δημιουργιας ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία με επίκεντρο την τοπική περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές που επηρεάζονται από φυσικές καταστροφές μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι μια ολοκληρωμένη προσπάθεια.

Αυτό το σχέδιο θα σκιαγραφήσει τα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου εγχειρήματος, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, των στόχων, των στρατηγικών, της οργανωτικής δομής, των οικονομικών προβλέψεων και των ζητημάτων βιωσιμότητας.

1. Περίληψη

Δήλωση αποστολής: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που δίνουν προτεραιότητα στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ευημερία.

Όραμα: Να δημιουργήσουμε ανθεκτικές κοινότητες που ευδοκιμούν αντιμετωπίζοντας συλλογικά τις προκλήσεις των φυσικών καταστροφών, προωθώντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη και διατηρώντας το περιβάλλον.

2. Περιγραφή επιχείρησης

2.1 Ιστορικό και αιτιολογία

 • Παρουσιάστε μια επισκόπηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και της σημασίας της για την προώθηση της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας και της κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Συζητήστε την επείγουσα ανάγκη για πρωτοβουλίες Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας σε περιοχές επιρρεπείς σε καταστροφές.

2.2 Στόχοι

 • Δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης και δημιουργίας εισοδήματος στους κατοίκους της περιοχής.
 • Προώθηση βιώσιμων πρακτικών και διατήρησης του περιβάλλοντος.
 • Οικοδομήστε την ανθεκτικότητα της κοινότητας αξιοποιώντας τις συνεργατικές προσπάθειες.

2.3 Αγορά-στόχος

 • Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες περιοχές που επλήγησαν από καταστροφές όπου θα λειτουργήσει το εγχείρημα.
 • Επισημάνετε τις δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες αυτών των περιοχών.

3. Ανάλυση Αγοράς

3.1 Ανάλυση Βιομηχανίας

 • Εξερευνήστε το τοπίο της SSE και τις δυνατότητές του σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές.
 • Αναλύστε το ανταγωνιστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων πρωτοβουλιών Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίαςκαι άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

3.2 Ανάλυση πελατών

 • Περιγράψτε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών-στόχων στις επιλεγμένες περιοχές.
 • Να επισημάνουν την προθυμία τους να υποστηρίξουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις και βιώσιμες πρακτικές.

3.3 Ανάλυση SWOT

 • Αξιολογήστε τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές του εγχειρήματος στο πλαίσιο της SSE και των επιρρεπών σε καταστροφές περιοχών.

4. Στρατηγική Μάρκετινγκ

4.1 Πρόταση αξίας

 • Προσδιορίστε τη μοναδική αξία που θα προσφέρουν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

4.2 Μίγμα μάρκετινγκ (4 Ps)

 • Προϊόν/Υπηρεσία: Αναλυτικά τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προσφερθούν, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.
 • Τιμή: Καθορίστε στρατηγικές τιμολόγησης που εξισορροπούν την οικονομική προσιτότητα με τη βιωσιμότητα.
 • Τόπος: Περιγράψτε τα κανάλια διανομής και τις τοποθεσίες για συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 • Προώθηση: Ανάπτυξη σχεδίων μάρκετινγκ και προβολής για τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας.

4.3 Πρόβλεψη πωλήσεων

 • Παρουσιάστε μια πρόβλεψη πωλήσεων με βάση την έρευνα αγοράς και τις υποθέσεις.

5. Σχέδιο Λειτουργίας

5.1 Οργανωτική Δομή

 • Αναλυτικά οι ρόλοι και οι ευθύνες των βασικών μελών της ομάδας.
 • Καθορίστε τη συνεταιριστική δομή διακυβέρνησης.

5.2 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών

 • Περιγράψτε τις διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
 • Δώστε έμφαση στις πρακτικές βιωσιμότητας.

5.3 Εφοδιαστική Αλυσίδα και Συνεργασίες

 • Προσδιορίστε προμηθευτές και πιθανές συνεργασίες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους βιωσιμότητας.

6. Οικονομικό Σχέδιο

6.1 Κόστος εκκίνησης

 • Περιγράψτε τις αρχικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την έναρξη λειτουργίας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

6.2 Προβολές εσόδων

 • Παρουσιάστε μια λεπτομερή οικονομική πρόβλεψη, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων αποτελεσμάτων, των ισολογισμών και των προβλέψεων ταμειακών ροών.

6.3 Στρατηγική χρηματοδότησης

 • Συζητήστε πιθανές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων, δανείων και κοινοτικών συνεισφορών.

7. Αξιολόγηση Βιωσιμότητας και Επιπτώσεων

7.1 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

 • Αξιολογήστε τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 • Αναλυτικά βιώσιμες πρακτικές, όπως η μείωση των απορριμμάτων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

7.2 Κοινωνικός αντίκτυπος

 • Μετρήστε τον αναμενόμενο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η κοινοτική συνοχή και η ενδυνάμωση των περιθωριοποιημένων ομάδων.

7.3 Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

 • Αναπτύξτε ένα σύστημα παρακολούθησης και αναφοράς για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα του εγχειρήματος.

8. Διαχείριση Κινδύνων

 • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και αναπτύξτε στρατηγικές μετριασμού.
 • Αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές και οικονομικές αβεβαιότητες.

9. Συμπέρασμα

 • Συνοψίστε τα βασικά σημεία του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Ενισχύστε τη δέσμευση του εγχειρήματος στις αρχές της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και στην ανάπτυξη ανθεκτική στις καταστροφές.

10. Παραρτήματα

 • Συμπεριλάβετε τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, όπως δεδομένα έρευνας αγοράς, βιογραφικά των βασικών μελών της ομάδας και νομικά έγγραφα.

Αυτό το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο χρησιμεύει ως σχέδιο για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων που προωθούν την τοπική περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές μέσω των αρχών της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επανεξετάζετε και ενημερώνετε τακτικά το σχέδιο καθώς προχωρά το εγχείρημα, προσαρμόζοντας στρατηγικές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και ευκαιρίες.