Πλήρη αναλυτική περιγραφή δομής λειτουργίας και διοίκησης μιας ΚοινΣΕπ και προτάσεις επιλογής δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ένταξης ατόμων από ευάλωτες ομάδες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δομή Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης: Πλήρη αναλυτική περιγραφή δομής λειτουργίας και διοίκησης μιας ΚοινΣΕπ και προτάσεις επιλογής δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ένταξης ατόμων από ευάλωτες ομάδες.

Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι ένας μοναδικός τύπος οργανισμού που συνδυάζει επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικούς στόχους. Πρωταρχικός σκοπός του είναι να παράγει κοινωνικά οφέλη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινότητας ενώ λειτουργεί με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Η δομή λειτουργίας και διαχείρισης μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αποστολή και Αξίες: Η αποστολή του συνεταιρισμού επικεντρώνεται στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και στην προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης. Οι βασικές αξίες του περιλαμβάνουν συχνά αρχές όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα, η συνεργασία και η βιωσιμότητα.
 2. Νομική Δομή: Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση συνήθως ιδρύεται ως νομικό πρόσωπο, που διέπεται από σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Η συγκεκριμένη νομική δομή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, αλλά συνήθως έχει τη μορφή συνεταιριστικής εταιρείας ή μη κερδοσκοπικού οργανισμού.
 3. Διευθύνων Σώμα: Ο συνεταιρισμός εποπτεύεται από ένα διοικητικό όργανο, το οποίο μπορεί να ονομάζεται Διοικητικό Συμβούλιο ή Διοικούσα Επιτροπή. Αυτό το όργανο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης, τη λήψη βασικών αποφάσεων και τη διασφάλιση της τήρησης της αποστολής και των αξιών του συνεταιρισμού.
 4. Μέλη: Τα μέλη του συνεταιρισμού είναι άτομα που έχουν ενταχθεί εθελοντικά και μοιράζονται κοινό ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς του στόχους. Η συμμετοχή είναι συχνά ανοιχτή σε όποιον θέλει να συνεισφέρει και να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Τα μέλη έχουν συνήθως δικαιώματα ψήφου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του συνεταιρισμού.
 5. Ομάδα Διοίκησης: Οι καθημερινές λειτουργίες της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης διοικούνται συνήθως από μια επαγγελματική ομάδα διαχείρισης. Αυτή η ομάδα μπορεί να αποτελείται από άτομα με εξειδίκευση σε σχετικούς τομείς όπως η διαχείριση επιχειρήσεων, τα οικονομικά, το μάρκετινγκ και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Η ομάδα διαχείρισης είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων του συνεταιρισμού, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων.
 6. Εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων: Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση διενεργεί τακτικά αξιολογήσεις κοινωνικών επιπτώσεων για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της. Αυτή η αξιολόγηση βοηθά στη μέτρηση της συνεισφοράς του συνεταιρισμού στην τοπική κοινωνία και διασφαλίζει ότι παραμένει ευθυγραμμισμένος με την κοινωνική του αποστολή.

Προτάσεις για Δράσεις προς όφελος της Τοπικής Κοινότητας και Ένταξη ευάλωτων ομάδων:

 1. Εκτίμηση αναγκών της κοινότητας: Διεξαγωγή συνολικής αξιολόγησης για τον εντοπισμό των ειδικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινότητα. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία με μέλη της κοινότητας, οργανισμούς και τοπικές αρχές για τη συγκέντρωση γνώσεων και την ιεράρχηση των περιοχών για παρέμβαση.
 2. Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων της κοινότητας. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να επικεντρωθούν σε τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, ο ψηφιακός γραμματισμός και η ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα και την οικονομική τους ανεξαρτησία.
 3. Ευκαιρίες Απασχόλησης: Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης εντός του συνεταιρισμού για άτομα από ευάλωτες ομάδες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτά τα άτομα να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους.
 4. Κοινωνικές Υπηρεσίες: Συνεργαστείτε με τοπικούς παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών και οργανισμούς για να προσφέρετε υπηρεσίες υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών, βοήθειας υγειονομικής περίθαλψης, οικονομικών συμβουλών και άλλων μορφών βοήθειας που βοηθούν στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών τους.
 5. Κοινοτικά Έργα και Πρωτοβουλίες: Συμμετοχή της τοπικής κοινότητας σε συμμετοχικά έργα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της συνολικής ευημερίας της κοινότητας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έργα προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κοινοτικούς κήπους και εκπαιδευτικά προγράμματα. Με τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας, ο συνεταιρισμός ενθαρρύνει το αίσθημα ιδιοκτησίας και ενισχύει την κοινωνική συνοχή.
 6. Συνεργασίες: Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να αξιοποιήσετε πρόσθετους πόρους και τεχνογνωσία. Οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να ενισχύσουν τον αντίκτυπο του συνεταιρισμού και να δημιουργήσουν ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης για την τοπική κοινότητα.
 7. Ευαισθητοποίηση και συνηγορία: Ευαισθητοποίηση σχετικά με κοινωνικά ζητήματα, προώθηση της ενσωμάτωσης και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των ευάλωτων ομάδων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω δημόσιων εκστρατειών, εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και συμμετοχής σε κοινοτικά φόρουμ. Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την επιρροή της κοινής γνώμης, ο συνεταιρισμός μπορεί να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές και να ενθαρρύνει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Συμπερασματικά, η λειτουργία και η διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει σαφή εστίαση στους κοινωνικούς στόχους, την ενεργό συμμετοχή των μελών, την επαγγελματική διαχείριση και την τακτική αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Με την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων, ο συνεταιρισμός μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που έχουν ανάγκη.