Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep


Προκήρυξη Διαγωνισμού για ΚοινΣΕπ στα Κεντρικά Τζουμέρκα ύψους 170.872 ευρώ


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


imagesΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων µε ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. (∆ιάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων)

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ (download)

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων µε ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. (∆ιάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 170.872,33€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ: 03/03/2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/03/2016 και ώρα 12η µεσηµβρινή

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:

1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

2. Κοινοπραξίες ή συµπράξεις Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων οι οποίες έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύµφωνα µε τον Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα και λοιπές διατάξεις».

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν εγγύηση συµµετοχής, η οποία ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισµού της δαπάνης της υπηρεσίας µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 6.946,03€ και θα έχει ισχύ για εξήντα (60) ηµέρες.

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι 31-12-2016.

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, κα Αφροδίτη Μπασιούκα, ∆ιεύθυνση Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045 Τηλέφωνο: 2685360225, FAX 2685022223 e-mail: afrompas@gmail.com.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι την 28/03/2016 και ώρα 10η πρωινή.

Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων το ποσό των δέκα (10) ευρώ: µε κατάθεση στο ταµείο του ∆ήµου, µε ταχυδροµική επιταγή, µε κατάθεση στο λογαριασµό του ∆ήµου GR23 0172 4000 0054 0005 1127 397 στην Τράπεζα Πειραιώς.

Τα έξοδα ∆ηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Τα αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της

∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!