Προϋποθέσεις για Εξαγωγή Εμπορευμάτων στην Αλλοδαπή

Για την άσκηση εξαγωγικού εμπορίου προαπαιτείται η καταχώρηση της επωνυμίας του εξαγωγέα στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων που τηρείται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο εξαγωγέας, ανεξάρτητα αν είναι μέλος ή όχι αυτού ( Ν. 936/79)

Ο εξαγωγέας του οποίου η εξαγωγική επωνυμία του καταχωρείται στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων των οικείων Επιμελητηρίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν 936/79, εφοδιάζεται με σχετική βεβαίωση – δελτίο καταχώρησης της εξαγωγικής επωνυμίας, η οποία επέχει θέση εξαγωγικής ταυτότητας.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σε περίπτωση πραγματοποίησης επείγουσας εξαγωγής και επειδή η συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες, το Επιμελητήριο χορηγεί προσωρινή βεβαίωση εξαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. 121870/Ε3/1870/5-4-2000, 205759/Ε3/25759/23.6.2004, 126263/Ε3/6263/4.10.2001 αποφάσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθ. 121012/Ε3/21012/2.06.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση για εγγραφή στο Ε.Μ.Ε.
• Τα συνημμένα έντυπα (2) και (3) που συμπληρώνονται από το Μητρώο του Επιμελητηρίου στο οποίο η Επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη.
• Παράβολο Δημοσίου 14,50 € ή Διπλότυπο Είσπραξης
• Δύο φωτοτυπίες του τιμολογίου της συγκεκριμένης επείγουσας εξαγωγής

Α) Η ανωτέρω βεβαίωση έχει ισχύ τριών (3) μηνών και καλύπτει εξαγωγική δραστηριότητα ύψους μέχρι 150.000 €

Β) Η επιχείρηση υποχρεούται εντός των τριών (3) μηνών να προσκομίσει στο Τμήμα Εμπορίου του Ε.Β.Ε.Π. και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Ε.Μ.Ε. και δικαιολογητικά εγγραφής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΜΕ) ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου της έδρας της, στο οποίο κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της, δηλαδή η εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, η βιοτεχνική του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ.τ.λ. ή μελος Ειδικών Οργανισμών π.χ. Οργανισμός Καπνού.

Η καταχώριση της επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. ή με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α. σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από προηγούμενη διαπίστωση, ότι ο εξαγωγέας έχει την απαιτούμενη για τη διενέργια εξαγωγικού εμπορίου εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση. Για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων αυτών (εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση), σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στην Υπηρεσία δικαιολογητικά δεν κρίνονται επαρκή, το Επιμελητήριο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση ή σχετικό έντυπο αυτής χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Α. (ΕΜΕ), με συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησης επ’ αυτού (2η σελίδα του εντύπου) από το Επιμελητήριο, που είναι γραμμένη ως μέλος.

Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης, σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου (ΕΜΕ). Τα υποδείγματα υπογραφής θεωρούνται από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι γραμμένη ως μέλος.

Παράβολο Δημοσίου ή Διπλότυπο είσπραξης (ΚΩΔ. ΚΑΕ 3741) δεκατέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά (14.50), από Δημόσιο Ταμείο. Στο παράβολο να αναγράφεται ο σκοπός έκδοσής του, δήλωση για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α..

Συστατική επιστολή Τραπέζης στην οποία θα αναφέρεται από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικά με την επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα σε αυτή άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα κ.τ.λ.).

Καταστατικό επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., ενώ για τις Ε.Π.Ε. ΦΕΚ για τη διαχείρηση αυτών.

Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί μη πτωχεύσεως, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας:
στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο
στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για όλους τους ομορρύθμους εταίρους και για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία).
στις Ε.Π.Ε., για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές και για το νομικό πρόσωπο.
στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία).
στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς – αστικούς), για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν, καθώς επίσης και για το Συνεταιρισμό.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης, γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας, ακόμη και για αλλοδαπούς υπηκόους:
στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο,
στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για όλους τους ομορρύθμους εταίρους,
στις Ε.Π.Ε. για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές,
στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους.
στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς – αστικούς), για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ι:

Σε περίπτωση που την επιχείρηση δεσμεύουν πρόσωπα που είναι αλλοδαποί υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απαιτείται επίσης η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως ή ισοδύναμου εγγράφου, που χορηγείται από αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως και πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, καθώς και άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηκόους.

Αν η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση του εγγράφου πιστοποιητικού μηκηρύξεως σε πτώχευση τότε απαιτείται:

Βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας καταγωγής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα ότι η χώρα του δεν εκδίδει το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου κι αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής, ή διοικητικής Αρχής, ή ενδεχομένως ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως. Η δήλωση για τη μη κήρυξη σε πτώχευση μπορεί να γίνει και ενώπιον αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της ίδιας χώρας.

Το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί σε πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών (ποινικό – περί μη πτωχεύσεως), είναι τρίμηνος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ:

Όσον αφορά στην εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση των προς εγγραφή επιχειρήσεων (σελ. 1, παρ. 2) τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά ή στοιχεία πέρα απ’ αυτά του φακέλου είναι τα εξής:

Συμφωνητικό μισθώσεως ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ιδιοκτησία) ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

Αντίγραφο ισολογισμού για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

Κατάσταση προσωπικού.

Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διενέργεια εμπορικών πράξεων ή εξαγωγών.

Οτιδήποτε άλλο στοιχείο που τυχόν διαθέτετε, ιδιαίτερα με την οργάνωση της επιχείρησης.

Σημειώνεται, ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να είναι στερεότυπα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την οργάνωση της επιχείρησης, πάντως είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πρώτου για κάθε επιχείρηση και του δεύτερου για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε., εκτός από τις νεοσύστατες.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία ή δε διαθέτει στοιχεία ή όταν τα προσκομισθέντα κριθούν ανεπαρκή, τότε το Επιμελητήριο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 9 του Ν. 936/79.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά σε μορφή doc

Δικαιολογητικό Α
(Αίτηση εγγραφής)

Δικαιολογητικό Β
(Έντυπο με τα στοιχεία Μητρώου Επιμελητηρίου)

Δικαιολογητικό Γ 
(Έντυπο ελέγχου στοιχείων επιχείρησης & νομίμων εκπρωσώπων της)

Δικαιολογητικό Δ1
(Έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικού μητρώου για όσους έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα)

Δικαιολογητικό Δ2
(Έντυπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης ποινικού μητρώου για όσους έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό)

Δικαιολογητικό Ε1
(Έντυπο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης ατόμου)

Δικαιολογητικό Ε2
(Έντυπο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης εταιριών)

πηγές http://www.pcci.gr – http://www.acci.gr