Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την προώθηση της απασχόλησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Αρχίζει η διαβούλευση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή, συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις και αντιλαμβανόμενη τις δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, στηρίζει έμπρακτα την κοινωνική οικονομία. Ο τομέας αυτός μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, τοποθετώντας σε πρώτο πλάνο, τον άνθρωπο.

Οι επιχειρήσεις κοινωνικού σκοπού – αν και με ατελές θεσμικό πλαίσιο – αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη ατόμων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και τη «δημιουργία οικονομίας» εκεί που σήμερα δεν υπάρχει.

Η επιτυχημένη ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας προϋποθέτει μια προσέγγιση η οποία θα στηρίζεται πρωτίστως στην τοπική κοινωνική δυναμική και σε μηχανισμούς που θα διαδραματίσουν κομβικό ρόλο για την εκδήλωση της.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη σύσταση Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης και την υποβολή αντίστοιχου σχεδίου δράσης, μέσω της δημιουργίας μιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με αντιπροσωπευτικούς εταίρους σε επίπεδο Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας των πολιτών.

Σκοπός του μηχανισμού θα είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της κοινωνικής οικονομίας και η εδραίωση της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει στους κοινωνικούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, είναι της μορφής μίας στάσης (one stop shop), με πληροφόρηση, ενημέρωση, παρακίνηση και υποστήριξη σύστασης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας με κοινή επιχειρηματική έδρα και εξειδικευμένες υπηρεσίες απαραίτητες για τη σύσταση και λειτουργία σε αρχικό στάδιο.

Οι εταίροι των αναπτυξιακών συμπράξεων μπορεί να είναι:

α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου β) οι οργανισμοί α και β’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 194 του Ν. 3852 /2010 (Α΄87) και της περίπτωσης β΄της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α΄114), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Οι φορείς των περιπτώσεων α) β) και γ) δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων

Με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, την 15η Νοεμβρίου, προσκαλούμε όσους από τους φορείς της Περιφέρειάς μας, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση πρωτοβουλιών της κοινωνικής οικονομίας, να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στην ειδική ιστοσελίδα www.pmyse.gr.

Η έκφραση της άποψης της κοινωνίας δεν είναι μόνο επιθυμητή, αλλά και απαραίτητη. Αποστολή μας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη λειτουργία της Περιφέρειας και στην κοινωνία, μέσω της ενεργής συμμετοχής όλων των κοινωνικών εταίρων.