Πρόσκληση: Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας στις υπηρεσίες Υγείας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) ανακοινώθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη δράση «Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) της Περιφέρειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται στο 1.200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο τομέας των Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής αναδείχθηκε από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3 της ΠΙΝ ως αναδυόμενος τομέας για την έξυπνη εξειδίκευση της Περιφέρειας.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχοι της δράσης είναι:

• Η οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.

• Η ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

• Η σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

• Η ενδυνάμωση του περιφερειακού οικοσυστήματος της καινοτομίας.

Επιλέξιμοι φορείς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναλυτικής πρόσκλησης, η δράση απευθύνεται σε:

• Επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει:

Να είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, να εμπίπτει στον θεματικό τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) και ατομικές επιχειρήσεις.

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν από την υποβολή αίτησης ενίσχυσης.

Να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ.

Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας.

• Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη τουλάχιστον με μία επιχείρηση): Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

• Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία επιχείρηση)

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν από τη συγκεκριμένη δράση, μπορούν να αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα καθώς και πειραματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι κατηγορίες:

• Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης όπου το ενισχυόμενο μέρος του έργου πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
• Δραστηριότητες καινοτομίας για ΜΜΕ.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη βασική έρευνα.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης είναι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες για ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ είναι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης συνεργατικού σχήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50.000 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ εφόσον συμμετέχει μία επιχείρηση στη σύμπραξη και το 1.200.000 ευρώ εφόσον συμμετέχουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις στη σύμπραξη.

Η ένταση της ενίσχυσης ανάλογα με κατηγορία έρευνας, είδος φορέα και συνεργασίας μεταξύ φορέων κυμαίνεται από 25%-80% για τις επιχειρήσεις, ενώ η χρηματοδότηση των ερευνητικών φορέων ανέρχεται στο 100%.

Το πλήρες κείμενο της δημοσιευμένης πρόσκλησης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pepionia.gr.

Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 12/11/2018.