Πρώτες παρατηρήσεις και απόψεις για τα “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ”


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, εκσυγχρονίζοντας το λογιστικό πλαίσιο της Ελλάδος, 35 χρόνια μετά την εισαγωγή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου το 1980 και συνεχίζοντας την παράδοση της Λογιστικής Τυποποίησης στις σημερινές συνθήκες. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα θεωρούμε ότι είναι η κωδικοποίηση των διάσπαρτων λογιστικών κανόνων. Η ΠΟΦΕΕ ανέκαθεν ήταν υπέρ της απλότητας των φορολογικών διατάξεων γεγονός που οδηγεί στην μείωση του λειτουργικού κόστους για τον κλάδο και τις επιχειρήσεις, καθώς δίνεται λύση στα προβλήματα ασάφειας και αντιφάσεων στους υπάρχοντες κανόνες και μειώνεται η ανασφάλεια που όλοι μας βιώνουμε αναφορικά με το τι ισχύει. Πιστεύουμε ότι θα μπει ένα τέλος στη λογιστική πολυνομία, εάν συνοδευτεί άμεσα από ένα ερμηνευτικό κείμενο οδηγιών εφαρμογής, απλό και ξεκάθαρο.

Το όραμα της τελικής κατάργησης του αναχρονιστικού Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και του μετέπειτα Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών είναι παλιό και επιτέλους πάει να γίνει πραγματικότητα.

Επί ορισμένων άρθρων του σχεδίου νόμου η άποψη μας είναι η παρακάτω :

Κανόνες σχετικά με λογιστικά βιβλία (κεφάλαιο 2 – πρώην ΚΦΑΣ).

Το κεφάλαιο αυτό απλοποιεί ουσιαστικά και εκσυγχρονίζει τον ΚΦΑΣ. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται σε κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων – παραστατικών). Παρατηρείται ότι οι κανόνες αυτοί είναι στην ουσία οι λογιστικές πρακτικές που οι καλά οργανωμένες επιχειρήσεις εφαρμόζουν από μόνες τους για διαχειριστικούς λόγους, ενώ διασφαλίζεται και η δυνατότητα διενέργειας αποτελεσματικών ελέγχων. Καταργούνται όποιες γραφειοκρατικές ρυθμίσεις παρέμεναν στον ΚΦΑΣ. Το όφελος στην εργασία του λογιστή θεωρείται σημαντικό. Κανόνες περί τιμολόγησης (κεφάλαιο 3 – πρώην ΚΦΑΣ).

Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό στο κεφάλαιο αυτό σε σχέση με τα αντίστοιχα άρθρα του ΚΦΑΣ. Στην ουσία παραμένει ότι αναφέρεται για την τιμολόγηση σε σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες επιπλέον βελτιώσεις που διευκολύνουν
τη λειτουργία της αγοράς. Δεν υπάρχει θέμα προετοιμασίας ή αλλαγής εκ μέρους των λογιστών-φοροτεχνικών και των επιχειρήσεων.
Λογιστικοί κανόνες (κεφάλαια 4 έως 8).

Το νομοσχέδιο είναι ενσωμάτωση των λογιστικών κανόνων της Οδηγίας 34, η οποία με την σειρά της ενοποίησε τις προϊσχύουσες Οδηγίες 4η και 7η. Έτσι θα έχουμε σύγχρονα λογιστικά πρότυπα και λογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

Σωστά δεν εισάγονται τα υψηλού κόστους εφαρμογής ΔΛΠ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ενότητας είναι τα εξής:

1. Παρέχεται, για πρώτη φορά στα ελληνικά λογιστικά πράγματα, ένα ολοκληρωμένο λεξικό οικονομικών όρων, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Με ασφάλεια όλοι θα εννοούμε το ίδιο πράγμα όταν χρησιμοποιούμε τον ίδιο όρο. Δίνεται πλέον τέλος στην
αυθαίρετη ερμηνεία όρων.

2. Πιστεύουμε ότι εισάγονται σύγχρονες, απλές και κατανοητές λογιστικές καταστάσεις για κάθε επιχείρηση (άρθρα 16 και 17 και παράρτημα Β).

3. Το βασικό μοντέλο αποτίμησης είναι το ιστορικό κόστος με πιστή μεταφορά από τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 34 (άρθρα 18 έως 23 του νόμου).

4. Δίνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εφαρμογή των εύλογων αξιών που διευκολύνει τόσο τη λογιστική όσο και τον έλεγχο, αν και αφορά πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων. Η χρήση των εύλογων αξιών είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική (οι δύο επιτρεπτές επιλογές της Οδηγίας).

5. Συνοψίζονται με εύχρηστο τρόπο οι ρυθμίσεις για το προσάρτημα (άρθρο 29).

6. Αν και μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει σε επιβολή βαρών στις επιχειρήσεις, παρέχονται όλες οι απλοποιήσεις και απαλλαγές που προβλέπει η Οδηγία με έμφαση στις ΜΜΕ, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, (άρθρο 30).

7. Η μετάβαση στο νέο πλαίσιο κατά την πρώτη εφαρμογή δεν δημιουργεί ουσιαστικά προβλήματα εφαρμογής, καθώς παρέχονται σημαντικές διευκολύνσεις (άρθρο 37).

8. Παρέχεται, εναλλακτικά της χρήσης του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, ένα νέο σύγχρονο σχέδιο λογαριασμών που λαμβάνει υπόψη τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων μηχανογραφικών λογιστικών πακέτων το οποίο είναι προαιρετικής εφαρμογής.

9. Παρέχεται πίνακας αντιστοίχησης του σχεδίου λογαριασμών του νομοσχεδίου με τις νέες λογιστικές καταστάσεις.

10. Παρέχεται επίσης πίνακας αντιστοίχησης των κωδικών του λογιστικού σχεδίου του νομοσχεδίου με τους κωδικούς του σχεδίου λογαριασμών του ΕΓΛΣ, ώστε η όποια αντιστοίχηση των λογιστικών σχεδίων μεταξύ τους και με τις νέες καταστάσεις θα είναι εύκολη μέσω της μηχανογράφησης.

Ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος

1. Για τα κεφάλαια 2 και 3 που υποκαθιστούν τον καταργούμενο ΚΦΑΣ, δεν απαιτείται ουσιαστική προετοιμασία. Άλλωστε εισάγουν βελτιώσεις και απλοποιήσεις στην υπάρχουσα κατάσταση.

2. Οι λογιστικοί κανόνες (κεφάλαια 4 έως 8) έχουν εφαρμογή για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν τους νέους λογιστικούς κανόνες και να χρησιμοποιήσουν τα νέα υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων κατά την κατάρτιση των καταστάσεων του έτους 2015, τους πρώτους μήνες του 2016. Εκτιμούμε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας.

3. Δεν αλλάζει η λογιστική καθημερινότητα την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ και δεν υποχρεώνονται να αλλάξουν τη λοιπή λογιστική τους οργάνωση (γενική λογιστική, κοστολόγηση, κλπ).

4. Το όριο για τα απλογραφικά βιβλία (εσόδων – εξόδων) παραμένει στο 1.500.000 € και πρέπει η επιχείρηση να το υπερβεί για δύο συνεχόμενα έτη για να τηρήσει διπλογραφικά βιβλία.

(Σημείωση της πύλης KoinSEp.org … εδώ να σημειώσουμε ότι αναμένουμε διευκρινίσεις από το αρμόδιο τμήμα στο κατά πόσο οι ΚοινΣΕπ εντάσσονται υποχρεωτικά στην ανώτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων)

5. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ατομικές) και οι αυτοαπασχολούμενοι θα συνεχίσουν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία όπως τα τηρούσαν (άρθρο 3). Δεν υποχρεώνονται σε εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών (άρθρο 30, παρ. 1α).

6. Διατηρούνται απαλλαγές και διευκολύνσεις που ισχύουν και σήμερα. Για παράδειγμα, διατηρείται η απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας φυσικής απογραφής για επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 150.000 €, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να ορίζει η Διοίκηση περαιτέρω απλοποιήσεις και απαλλαγές. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα διατήρησης των απαλλαγών που προϋπήρχαν, θεωρούμε εξάλλου ότι επιτρέπεται και από την οδηγία.

Θέματα που χρήζουν διόρθωσης και προσοχής.

Βέβαια πρέπει να αναφερθούμε και στα προβλήματα και τα θέματα που θα δημιουργήσει η διάταξη για την τιμολόγηση της παροχής υπηρεσίας με την ολοκλήρωση αυτής. Πολύ μελάνι έχει χυθεί και πολλά πρόστιμα έχουν επιβληθεί για το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τόσο τον κλάδο όσο και άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, όπως τα ξενοδοχεία κ.λ.π. Οι προστριβές με τη φορολογική αρχή προκαλούνται από αυθαίρετη κρίση για το πότε ολοκληρώνεται μια υπηρεσία. Η άμεση έκδοση τιμολογίου δεν αντιμετωπίζει το όποιο πρόβλημα φοροδιαφυγής. Άλλωστε, το αντισυμβαλλόμενο μέρος έχει συμφέρον να λάβει τιμολόγιο. Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα για διόρθωση της διάταξης και ευθυγράμμιση της προθεσμίας έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσίας με το τιμολόγιο πώλησης αγαθών.

Κλείνοντας όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι από τα νομοσχέδια που δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε αν ψηφισθεί χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις και περίεργες προσθήκες, και εάν στο ίδιο πνεύμα με τον νόμο κινηθεί και η όποια ερμηνευτική εγκύκλιος αυτού, που ελπίζουμε να είναι μία και επαρκώς σαφής. Η σχετική επιτροπή που προβλέπεται να συσταθεί (άρθρο 39)πρέπει να είναι πραγματικά υψηλού κύρους και αντιπροσωπευτική των βασικών εμπλεκόμενων.

πηγή