Πόσοι ωφελούνται από την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία σε έναν τόπο μέσα από την δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και με ποιο μακροπρόθεσμο κέρδος;


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι δράσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδίως μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μπορούν να αποφέρουν πολυάριθμα οφέλη σε μια κοινότητα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ας εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο αυτές οι ενέργειες μπορούν να δημιουργήσουν θετικές επιπτώσεις:

  1. Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δίνουν συχνά προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της κοινότητας, ειδικά για περιθωριοποιημένες ή μειονεκτούσες ομάδες όπως τα άτομα με αναπηρία, οι πρόσφυγες ή οι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτές οι επιχειρήσεις παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης που μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε παραδοσιακούς κερδοσκοπικούς τομείς. Για παράδειγμα, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός σε μια αγροτική περιοχή μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στη βιώσιμη γεωργία, στη βιοτεχνία ή στον οικοτουρισμό, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομική ανάπτυξη.
  2. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: Οι δράσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας ευκαιρίες σε όσους συνήθως αποκλείονται από την κύρια οικονομία. Για παράδειγμα, ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που τροφοδοτεί άτομα με αναπηρία μπορεί να προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες απασχόλησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στις οικονομικές δραστηριότητες και στην κοινωνία γενικότερα.
  3. Ενδυνάμωση της Κοινότητας: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις διοικούνται συχνά με δημοκρατικό τρόπο, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά από τα μέλη τους. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση ενδυναμώνει τα άτομα εντός της κοινότητας, ενισχύοντας το αίσθημα ιδιοκτησίας και ανάληψης δράσης στις οικονομικές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, οι κοινότητες γίνονται πιο ανθεκτικές και ικανές να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες.
  4. Τοπική Ανάπτυξη: Οι δράσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δίνουν προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη και βιωσιμότητα έναντι της μεγιστοποίησης του κέρδους. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί τείνουν να προμηθεύονται αγαθά και υπηρεσίες τοπικά, υποστηρίζοντας έτσι τους τοπικούς προμηθευτές και παραγωγούς. Αυτός ο εντοπισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων μειώνει την εξάρτηση από τις εξωτερικές αγορές και ενισχύει την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας έναντι των εξωτερικών κραδασμών.
  5. Περιβαλλοντική Αειφορία: Πολλές κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ενσωματώνουν περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, ένας συνεταιρισμός που επικεντρώνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες στην κοινότητα, μειώνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και μετριάζοντας την κλιματική αλλαγή. Με την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, οι δράσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός πιο πράσινου μέλλοντος.
  6. Κοινωνική Καινοτομία: Οι δράσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας συχνά οδηγούν την κοινωνική καινοτομία πειραματιζόμενοι με νέα επιχειρηματικά μοντέλα και προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Για παράδειγμα, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να πρωτοστατήσουν σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως η πληθοχρηματοδότηση με βάση την κοινότητα ή η επένδυση κοινωνικού αντίκτυπου, για να χρηματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες τους. Αυτές οι καινοτόμες πρακτικές μπορούν να εμπνεύσουν ευρύτερες συστημικές αλλαγές στην οικονομία.
  7. Μακροπρόθεσμο κέρδος: Ενώ οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, μπορούν να παράγουν μακροπρόθεσμα κέρδη. Ωστόσο, αυτά τα κέρδη επανεπενδύονται στην επιχείρηση για την προώθηση της κοινωνικής της αποστολής αντί να διανέμονται σε μεμονωμένους μετόχους. Αυτό διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια των κοινωνικών πρωτοβουλιών, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν να ωφελούν την κοινότητα μακροπρόθεσμα.

Οι δράσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδίως μέσω της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, επιφέρουν πληθώρα οφελών, όπως δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, ενδυνάμωση της κοινότητας, τοπική ανάπτυξη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική καινοτομία και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Δίνοντας προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς στόχους, αυτές οι δράσεις συμβάλλουν στην οικοδόμηση πιο δίκαιων, ανθεκτικών και βιώσιμων κοινοτήτων.