Σημαντικές επιδοτήσεις από το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Μέσω του νέου χρηματοδοτικού μέτρου μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστό έως και 75% όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις που θέλουν να μεταποιούν και να εμπορεύονται προϊόντα, όπως κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, κρασί, ξίδι, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στη χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, στη χαμηλή εν γένει προστιθέμενη αξία στο προϊόν σε ποιότητα, συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία διείσδυσής του στις ξένες αγορές.

Ο μεταποιητικός τομέας των αγροτικών προϊόντων εμφανίζει μια έντονη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τον αριθμό και το μέγεθος παραγωγής μεταξύ των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των τομέων εντός αυτού. Οι επιχειρήσεις, αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου.

Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των εξής αγροτικών προϊόντων: κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι – πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά

Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των εξής αγροτικών προϊόντων: κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι – πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Δαπάνες: Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

• Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

• Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων – όπως ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

• Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

• Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. ΕΚ. 1069/2009 & Καν. ΕΚ. 142/2011).

• Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς.

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων).

• Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού.

Τι προβλέπεται

Οι δράσεις ανά τομέα που θα χρηματοδοτηθούν

Μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος μπορούν να ενισχυθούν επενδύσεις σε μονάδες μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, που δραστηριοποιούνται στα οπωροκηπευτικά, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία, στο κρασί, στο ελαιόλαδο, στις ζωοτροφές, στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέσω του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα οι δράσεις που ενισχύονται ανά τομέα είναι:

Κρέας: Εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης υποδομής, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία, ίδρυση μονάδων τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής

Γάλα: Ιδρυση και επέκταση τυροκομείων, έκσυγχρονισμός τυροκομείων ώστε να τηρούνται βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά κριτήρια ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας Ιδρυση – επέκταση – εκσυγχρονισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος

Αβγά: Ιδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αβγών, ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αβγών για παραγωγή νέων προϊόντων.

Μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια: Εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας μελιού, μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και εκτροφής σαλιγκαριών.

Δημητριακά: Ιδρυση ξηραντηρίων δημητριακών, εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών χώρων δημητριακών, ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης, επεξεργασίας, τυποποίησης ρυζιού

Ελαιούχα προϊόντα: Εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη, ιδρύσεις, επεκτάσεις, συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων συσκευασιών

Οίνος: Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εμφιάλω- σης της παραγωγής τους

Οπωροκηπευτικά: Ιδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, ίδρυση μονάδων χυμοποίησης και αποξήρανσης φρούτων, παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού

Ανθη: Ιδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση τυποποιημένων δρεπτών άνθεων και γλαστρικών, ίδρυση ξηραντηρίων άνθεων, δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εμπορίας

Ζωοτροφές: Δημιουργία και εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών, τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, δημιουργία αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών

Σπόροι – πολλαπλασιαστικό υλικό: Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά: Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Ξίδι: Δημιουργία μονάδων παραγωγή ξιδιού από οίνο, φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.