Στην 66η σύνοδο ολομέλειάς της, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ιστορική στιγμή για τη Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Στην 66η σύνοδο ολομέλειάς της, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Στην 66η σύνοδο ολομέλειάς της στις 18 Απριλίου 2023, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (A/77/L.60). Το ψήφισμα παρέχει έναν επίσημο ορισμό για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και αναγνωρίζει ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη και τον εντοπισμό των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας τον ρόλο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην προώθηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, το ψήφισμα επίσης:

1. Ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να εφαρμόσουν εθνικές, τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές, πολιτικές και προγράμματα για την υποστήριξη και την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως πιθανό μοντέλο για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, σχέδια και προτεραιότητες από: μεταξύ άλλων, ανάπτυξη ειδικών νομικών πλαισίων, όπου ενδείκνυται, για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, καθιστώντας ορατή, όταν είναι εφικτό, τη συμβολή της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην κατάρτιση εθνικών στατιστικών και την παροχή φορολογικών κινήτρων και κινήτρων για τις δημόσιες προμήθειες, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και αλληλέγγυα οικονομία στα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ικανοτήτων και την έρευνα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επιχειρηματικής υποστήριξης,συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης των φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και χρηματοδότηση και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής·

2. Ενθαρρύνει τις αρμόδιες οντότητες του αναπτυξιακού συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων χωρών των Ηνωμένων Εθνών, να δώσουν τη δέουσα προσοχή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μέρος των μέσων σχεδιασμού και προγραμματισμού τους, ιδίως το Πλαίσιο Συνεργασίας για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να παρέχουν υποστήριξη στα κράτη, κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εντολές τους και για τον προσδιορισμό, τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση συνεκτικών και ευνοϊκών πολιτικών μέτρων και πλαισίων για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως εργαλείου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ως προς αυτό αναγνωρίζει το έργο της Διυπηρεσιακής Ειδικής Ομάδας των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία·

3. Ενθαρρύνει τα πολυμερή, διεθνή και περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις αναπτυξιακές τράπεζες να υποστηρίξουν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω υφιστάμενων και νέων χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών προσαρμοσμένων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

4. Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να προετοιμάσει έκθεση, εντός των υφιστάμενων πόρων, σε συνεργασία με τη Διοργανική Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των κοινωνικών και αλληλέγγυα οικονομία για την επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μια χωρίς αποκλεισμούς, πλούσια σε θέσεις εργασίας, ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη, και αποφασίζει να συμπεριλάβει στην προσωρινή ατζέντα της εβδομήντης ένατης συνόδου της, στο θέμα με τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη», ένα υποσημείο με τίτλο «Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη».