Συμβουλές για την σωστή διοίκηση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και διαδικασίες λογοδοσίας για τα πεπραγμένα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η αποτελεσματική διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης απαιτεί έναν συνδυασμό ισχυρής ηγεσίας, σαφούς επικοινωνίας και ισχυρών διαδικασιών λογοδοσίας. 

Ακολουθούν λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τη σωστή διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και τις διαδικασίες λογοδοσίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας:

 1. Καθιερώστε μια ξεκάθαρη αποστολή και όραμα:
  • Καθορίστε με σαφήνεια τον σκοπό, τους στόχους και τις αξίες του συνεταιρισμού.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη κατανοούν και ευθυγραμμίζονται με την αποστολή και το όραμα.
 2. Δομή Αποτελεσματικής Διακυβέρνησης:
  • Δημιουργία συνεταιριστικού συμβουλίου που θα αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους των μελών.
  • Εξασφαλίστε ποικιλομορφία και εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο ώστε να αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα και τις προοπτικές όλων των μελών.
  • Καθορίστε τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και των μηχανισμών επίλυσης συγκρούσεων.
 3. Διαφανής Λήψη Αποφάσεων:
  • Προωθήστε τις συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη συμμετοχή όλων των μελών σε σημαντικές αποφάσεις.
  • Διατηρήστε ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας εντός του συνεταιρισμού, επιτρέποντας στα μέλη να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους.
  • Τεκμηριώστε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καταστήστε τις προσβάσιμες σε όλα τα μέλη.
 4. Χρηματοοικονομική διαχείριση:
  • Διατηρήστε ακριβή και ενημερωμένα οικονομικά αρχεία.
  • Ετοιμάστε τακτικές οικονομικές εκθέσεις που αναφέρουν αναλυτικά τα έσοδα, τα έξοδα και την οικονομική θέση.
  • Διεξαγωγή ετήσιων ελέγχων από ανεξάρτητους ελεγκτές για να διασφαλιστεί η οικονομική διαφάνεια και η λογοδοσία.
 5. Διαδικασίες λογοδοσίας:
  • Αναπτύξτε σαφείς πολιτικές και διαδικασίες λογοδοσίας εντός του συνεταιρισμού.
  • Καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη της απάτης, της υπεξαίρεσης και της κατάχρησης πόρων.
  • Εφαρμόστε τακτικές αξιολογήσεις απόδοσης τόσο για τα μεμονωμένα μέλη όσο και για το συνεταιρισμό συνολικά.
 6. Τακτική αναφορά:
  • Παρέχετε τακτικές αναφορές στα μέλη σχετικά με τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, τις οικονομικές επιδόσεις και την πρόοδο προς τους στόχους.
  • Διεξάγετε τακτικές γενικές συνελεύσεις όπου τα μέλη μπορούν να συζητούν και να παρέχουν πληροφορίες για τις λειτουργίες του συνεταιρισμού.
  • Δημοσιεύστε μια ετήσια έκθεση που συνοψίζει τα επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τα μελλοντικά σχέδια του συνεταιρισμού.
 7. Εξωτερικός Έλεγχος και Αναφορά:
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσλάβετε εξωτερικούς ελεγκτές ή λογιστικά γραφεία για τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ελέγχων και την επαλήθευση των οικονομικών καταστάσεων.
  • Συμμορφωθείτε με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για αναφορά και αποκάλυψη.
  • Μοιραστείτε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και άλλες σχετικές εκθέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, όπως μέλη, χρηματοδότες και κυβερνητικές αρχές.
 8. Ηθικές πρακτικές και κοινωνικός αντίκτυπος:
  • Δώστε έμφαση στις ηθικές πρακτικές, την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε όλες τις πτυχές των λειτουργιών του συνεταιρισμού.
  • Μέτρηση και αναφορά για τον κοινωνικό αντίκτυπο και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από τον συνεταιρισμό.
  • Συνεργαστείτε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μελών, των εργαζομένων, των πελατών και της ευρύτερης κοινότητας, για να συγκεντρώσετε σχόλια και να διασφαλίσετε ότι ο συνεταιρισμός ικανοποιεί τις ανάγκες τους.
 9. Συνεχής Μάθηση και Βελτίωση:
  • Προώθηση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και βελτίωσης εντός του συνεταιρισμού.
  • Ενθαρρύνετε τα μέλη να παρακολουθήσουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια.
  • Να αξιολογείτε και να επανεξετάζετε τακτικά την απόδοση και τις διαδικασίες του συνεταιρισμού για να εντοπίζετε τομείς προς βελτίωση.

Θυμηθείτε ότι οι συμβουλές που παρέχονται εδώ είναι γενικής φύσεως και είναι σημαντικό να προσαρμόσετε αυτές τις οδηγίες στις συγκεκριμένες ανάγκες και το πλαίσιο της κοινωνικής συνεταιριστικής σας επιχείρησης. Η διαβούλευση με ειδικούς ή επαγγελματίες στη διαχείριση συνεταιρισμών και η αναζήτηση νομικών συμβουλών μπορεί επίσης να είναι επωφελής για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τοπικούς κανονισμούς και τις βέλτιστες πρακτικές.