Συνεργασία Δήμου Σαμοθράκης και ΚοινΣΕπ ΖΑΘΕΗ για παροχή υπηρεσιών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Στη Σαµοθράκη στις 9-3-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθµ. 824/2-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του ∆ήµου Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω

«Περί εισήγησης επιτροπής παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Σαµοθράκης και της ΚΟΙΝΣΕΠ ΖΑΘΕΗ για την υλοποίησης του έργου ¨Αναβάθµιση και παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης, αναψυχής και πολιτισµού µε στόχο την προβολή του νησιού και την προώθηση τοπικών προϊόντων και καθορισµός δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα που θα επανατοποθετηθεί το 60% των κερδών στα πλαίσια της προγραµµατικής» download