Φτιάξτε μια ΚοινΣΕπ

Μήπως ήρθε πλέον ο χρόνος να φτιάξεις και εσύ την δική σου Κοινωνική Επιχείρηση; Ο νομός 4019/2011  δημιουργήθηκε για να δώσει μια λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα. Σε συνέχεια και με αρκετά θετικά στοιχεία ο νέος νόμος για την κοινωνική οικονομία 4430/16 έρχεται να συμπληρώσει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που θα παραθέσουμε στην συνέχεια του άρθρου.

Οι δράσεις που μπορούν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) να δραστηριοποιηθούν αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Αν και εσείς έχετε διαπιστώσει μια ανάγκη στην τοπική σας κοινωνία και έχετε ένα όραμα η μια ωραία ιδέα ελάτε σε επαφή μαζί μας από την παρακάτω φόρμα να σας βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της ιδέας αυτής και στην σύσταση της επιχείρησης σας με όλη την τεχνογνωσία των 10 και πλέον ετών που έχουμε με την ενασχόληση μας με αυτή την μορφή επιχειρηματικότητας και την δημιουργία άνω των 560 ΚοινΣΕπ σε όλη την Ελλάδα.

Για να έχει επιτυχία η προσπάθεια δραστηριοποίησης μέσω δημιουργίας μιας ΚοινΣΕπ πρέπει να γίνει μια τοπική έρευνα και να διαπιστωθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και πως μπορούν να δοθούν λύσεις μέσα από την δράση μιας ΚοινΣΕπ.

Με τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες οι ΚοινΣΕπ απαλλάσσονται οριστικά και από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος και αυτό είναι άλλο ένα θετικό για την ίδρυση ΚοινΣΕπ

Ποιοι μπορούν να είναι μέλη μιας «ΚοινΣΕπ».;

Μία είναι η βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή σε ΚοινΣΕπ και αυτή είναι η κατοχή Ελληνικού ΑΦΜ. Τα μέλη της «ΚοινΣΕπ.» μπορούν να είναι απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις). Απλά η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Σε ΚοινΣΕπ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτήν με μια ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης.

Τα μέλη της ΚοινΣΕπ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και είναι ίσο για όλα τα μέλη.

Θεματικές Ενότητες που μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια ΚοινΣΕπ 

α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
β. Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
γ. Τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.
δ. Δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.
ε. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
στ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.
ζ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
θ. Εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.
ι. Σχεδιασμό και διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.
ια. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.
ιβ. Παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.
ιγ. Περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.
ιδ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
ιε. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και περιλαμβάνουν υπηρεσίες: εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής στέγασης, κοινωνικής σίτισης, παιδικής φροντίδας, μακροχρόνιας φροντίδας, κοινωνικής αρωγής

Ήδη τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά την Κοινωνική Οικονομία και την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα μέσα και από την υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας με την δημιουργία ΚοινΣΕπ σε πολλούς κλάδους και κατευθύνσεις με τελευταία αναφορά στην αναζωογόνηση Χρεωκοπημένων Επιχειρήσεων μέσα από μεταβίβαση στους πρώην εργαζόμενους και την επανεκκίνηση τους σε νέες βάσεις όπως το παράδειγμα της Βιομε στην Θεσσαλονίκη.

  • Wind = 6931025400
  • Vodafone = 6956695666
  • Φίσκιλης Αγγελος