Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στην Καλλιθέα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images11
Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στην Καλλιθέα

Ανοιχτη προσκληση για τη συμμετοχή ωφελουμένων στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση 7: Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας,

Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός Αξονας Προτεραιότητας 4: Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ» με συμμετέχοντες φορείς τους: Δήμο Καλλιθέας, Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη ΕΠΕΚΣΑ, Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΕ, PCM Σύμβουλοι Μεθόδων και Διαδικασιών ΕΠΕ και Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Σύμβουλοι Διοίκησης και Ανάπτυξης ΑΕ καλεί τους δημότες / κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

.Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα 2. Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι,
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί
Στη συγκεκριμένη κατηγορία απόφοιτοι Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών
περιλαμβάνονται απόφοιτοι ΑΕΙ Σχολών) που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος
& ΤΕΙ που δεν εμπίπτουν στην μετά την 02/01/2011, δεν έχουν ξεπεράσει το 34ο
κατηγορία 2. έτος της ηλικίας τους ως την ημερομηνία της
έναρξης επιτηδεύματος και το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 € για το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Τοπικό Σχέδιο.

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω των ακόλουθων δράσεων:

1. Επαγγελματική Συμβουλευτική
2. Επαγγελματική Κατάρτιση
3. Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις
4. Επιμόρφωση
5. Πιστοποίηση Προσόντων και Δεξιοτήτων
6. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
7. Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
8. Δικτύωση (Networking)
9. Διακρατικότητα (Study Visit σε χώρες μέλη της Ε.Ε.)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, 18-64 ετών και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο σχέδιο:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ: Αντίγραφο κάρτας ανεργίας

2

Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών & Πολυτεχνικών Σχολών): Τίτλος σπουδών, έναρξη επιτηδεύματος & απολυτήριο στρατού (για τους άρρενες υποψηφίους)

ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Φωτογραφίες (2)

2

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

3

Έγγραφο Πιστοποίησης Τόπου Διαμονής (τελευταίου τριμήνου)

4

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)

5

Βιογραφικό Σημείωμα

6

Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών/Πτυχίου Σπουδών/Ξένων Γλωσσών

7

Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Προγραμμάτων Κατάρτισης

8

Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για τα οικονομικά έτη 2012, 2013 & 2014, όπου βεβαιώνονται τα εισοδήματα του 2011, 2012 & 2013, αντιστοίχως, ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (για τη νόμιμη μη υποβολή Φορολογικής Δήλωσης)

9

Απόφαση αρμόδιου οργάνου, με την οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή πνευματική ή ψυχική πάθηση ή βλάβη του υποψηφίου & το ποσοστό αναπηρίας (για Άτομα με Αναπηρία)

10

Υπεύθυνη Δήλωση μη συμμετοχής σε άλλο Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ/ΤΟΠΣΑ

Ενημερωτικό Έντυπο.pdf
Αίτηση Συμμετοχής.pdf
Έντυπο Πληρότητας.pdf
Υπεύθυνη Δήλωση.pdf

Αιτησεις εως 10/12 Τετάρτη απο 8:00 εως 13:00 στο Δημαρχείο Καλλιθέας