Δημιουργώντας μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στις Υπηρεσίες Υγείας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Γιατί είναι θετικό να φτιαχτεί μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στις υπηρεσίες υγείας και τι μπορεί να προσφέρει στην τοπική κοινωνία;

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στον τομέα των υπηρεσιών υγείας μπορεί να έχει πολλές θετικές επιπτώσεις και να προσφέρει πολυάριθμα οφέλη στην τοπική κοινωνία. Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους είναι θετικό να ιδρύσετε ένα τέτοιο εγχείρημα:

Προσβασιμότητα και Προσιτότητα: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συχνά δίνουν προτεραιότητα στην προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Εστιάζοντας στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε πιο προσιτές τιμές σε σύγκριση με τις κερδοσκοπικές οντότητες. Αυτό διασφαλίζει ότι η βασική υγειονομική περίθαλψη είναι προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να προσφέρουν ποιοτική υγειονομική περίθαλψη.

Συμμετοχή της Κοινότητας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί εμπλέκουν ενεργά τα μέλη της κοινότητας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτή η δέσμευση ενθαρρύνει το αίσθημα ιδιοκτησίας και ενδυνάμωσης μεταξύ της κοινότητας, επιτρέποντάς τους να έχουν φωνή στις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Δημιουργεί μια πιο περιεκτική και δημοκρατική προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Τοπική δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης εντός της κοινότητας. Με την πρόσληψη κατοίκων της περιοχής, αυτές οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στη βελτίωση του τοπικού ποσοστού απασχόλησης, στη μείωση της φτώχειας και στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Επιπλέον, καθώς οι συνεταιρισμοί συχνά χτίζονται με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας, μπορεί να παρέχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και οφέλη για τους υπαλλήλους τους σε σύγκριση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις.

Ολιστική Προσέγγιση της Υγείας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί τείνουν να υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση στην υγειονομική περίθαλψη, εστιάζοντας στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την ευημερία της κοινότητας. Συχνά παρέχουν πρωτοβουλίες προαγωγής της υγείας, προγράμματα προληπτικής φροντίδας και δραστηριότητες προβολής της κοινότητας. Αντιμετωπίζοντας τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και προωθώντας υγιεινούς τρόπους ζωής, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων για την υγεία της κοινότητας και της ποιότητας ζωής.

Βιωσιμότητα και επανεπένδυση: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί οδηγούνται από τη δέσμευση στην κοινωνική τους αποστολή και όχι από τη μεγιστοποίηση των κερδών. Αυτή η εστίαση τους επιτρέπει να επανεπενδύουν οποιοδήποτε πλεόνασμα πίσω στις επιχειρηματικές ή κοινοτικές πρωτοβουλίες. Η επανεπένδυση μπορεί να κατευθυνθεί προς τη βελτίωση των υπηρεσιών, την επέκταση των υποδομών ή τη χρηματοδότηση κοινοτικών έργων που αντιμετωπίζουν ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας.

Συνεργατικά δίκτυα: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά συνεργάζονται με άλλους τοπικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών ομάδων, των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και των δημόσιων ιδρυμάτων. Αυτές οι συνεργασίες καλλιεργούν μια αίσθηση συνέργειας, επιτρέποντας συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων υγείας. Με τη συγκέντρωση πόρων και τεχνογνωσίας, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης εντός της κοινότητας.

Συνολικά, μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στον τομέα των υπηρεσιών υγείας προσφέρει στην τοπική κοινότητα αυξημένη προσβασιμότητα σε οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη, δέσμευση της κοινότητας, δημιουργία θέσεων εργασίας, μια ολιστική προσέγγιση για την υγεία, τη βιωσιμότητα και τα συνεργατικά δίκτυα. Δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία της κοινότητας έναντι των κερδών, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να επηρεάσουν θετικά την υγεία και τον κοινωνικό ιστό της τοπικής κοινότητας.