Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου – ΚοινΣΕπ Καλλονής Κελιών και ΕΕΑΑ Α.Ε για την συλλογή & Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 8χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 480 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου – ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε για την συλλογή & Ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας {download}

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας του ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ με την ΚΟΙΝΣΕΠ και την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, βάσει του Ν. 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας και μόνον, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 2939/2001 και στην οδηγία 94/62 της Ε.Ε., όπως αναθεωρήθηκε με την οδηγία 04/12. Τα απόβλητα συσκευασίας θα προέρχονται από τη διαλογή στην πηγή των νοικοκυριών του ΔΗΜΟΥ.

Ο ΔΗΜΟΣ έχει θέσει υπό την αιγίδα του, υποστηρίζει, οργανώνει και εκτελεί σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας κατά την έννοια του Ν. 2939/01, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η συνεργασία προβλέπεται και υλοποιείται βάσει του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου. Ο Δήμος συλλέγει χωριστά και διακριτά το κάθε ρεύμα (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) και το παραδίδει προς διαλογή και δεματοποίηση στην ΚΟΙΝΣΕΠ.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ δηλώνει ότι διαθέτει εγκατάσταση εφοδιασμένη με όλες τις κατά νόμο περιβαλλοντικές και λοιπές αναγκαίες άδειες λειτουργίας , που καλύπτουν πλήρως την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος συμφωνητικού.

Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος προχώρησε στην ανάγνωση του σχεδίου της τριμερούς σύμβασης και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της ΚΟΙΝΣΕΠ κ. Νικηφόρο Δελασούδα ο οποίος και ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου της σύμβασης και έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.

Ακολούθως η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το σχέδιο της σύμβασης, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία και

1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Τήνου στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής, Κελλιών και της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.
2. Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης συνεργασίας όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τήνου να προβεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Δήμου Τήνου στην υπογραφή της Συμβάσεως

 

Έρευνα Τρέχουσας Κατάστασης ΚοινΣΕπ 2021 πές μας τα προβλήματα σου 


Εάν σε κάποια μας σελίδα δεν δουλεύει η φόρμα επικοινωνίας παρακαλώ στείλτε μήνυμα από εδώ


Χρήσιμα που πρέπει να διαβάσεις για την δική σου ενημέρωση!Η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (δείτε εδώ) σας προσκαλεί κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα στις 19:00  στην ανοιχτή  Συνάντηση ΚοινΣΕπ  με θέματα συζήτησης την ανάπτυξη Δικτύωσης και Συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Κ.Αλ.Ο. Zoom Meeting Room - Meeting ID: 449 455 0269 - Passcode: koinsep