Υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί κάθε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, όπως κάθε άλλη επιχειρηματική οντότητα, υπόκειται σε διάφορες υποχρεώσεις και ευθύνες με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται για να λειτουργεί νόμιμα και ηθικά.

Αυτές οι υποχρεώσεις μπορεί να διαφέρουν από τη μια δικαιοδοσία στην άλλη και μπορεί επίσης να εξαρτώνται από την ειδική φύση του συνεταιρισμού.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές κοινές υποχρεώσεις που συνήθως πρέπει να τηρούν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Παρακάτω, θα περιγράψω ορισμένες από τις βασικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εργασία και τις φορολογικές υποχρεώσεις:

1. Εργατικές Υποχρεώσεις:

 • Συμβάσεις Εργασίας: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί πρέπει να συνάπτουν νομικά έγκυρες συμβάσεις εργασίας για όλους τους εργαζομένους τους. Αυτές οι συμβάσεις θα πρέπει να περιγράφουν τους όρους απασχόλησης, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας και άλλες βασικές λεπτομέρειες απασχόλησης.
 • Μισθοί και παροχές: Είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν στους υπαλλήλους δίκαιες αποδοχές και να παρέχουν νόμιμα υποχρεωτικές παροχές, όπως ασφάλιση υγείας, συνταξιοδοτικά προγράμματα και άδεια μετ’ αποδοχών.
 • Υγεία και Ασφάλεια: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους τους και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 • Δικαιώματα των εργαζομένων: Οι συνεταιρισμοί πρέπει να σέβονται την εργατική νομοθεσία και να παρέχουν στους εργαζόμενους δικαιώματα, όπως το δικαίωμα οργάνωσης, την ελευθερία από διακρίσεις και την προστασία από παράνομη απόλυση.

2. Φορολογικές Υποχρεώσεις:

 • Φόρος εισοδήματος: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί υπόκεινται γενικά σε φόρο εισοδήματος επί των κερδών τους. Οι φορολογικοί συντελεστές και οι κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν πολύ, επομένως οι συνεταιρισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με την τοπική φορολογική νομοθεσία και να αναφέρουν τα κέρδη τους με ακρίβεια.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): Ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού, ενδέχεται να απαιτείται να χρεώνουν και να αποδίδουν ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες που παρέχουν.
 • Φόροι απασχόλησης: Οι συνεταιρισμοί είναι υπεύθυνοι για την παρακράτηση και την απόδοση των φόρων μισθοδοσίας των εργαζομένων, οι οποίοι περιλαμβάνουν φόρο εισοδήματος, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και εισφορές υγείας.
 • Φόρος ακίνητης περιουσίας: Εάν ο συνεταιρισμός κατέχει ακίνητα ή περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να υπόκειται σε φόρους ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία και τον τύπο του ακινήτου.

3. Νομικές και Κανονιστικές Υποχρεώσεις:

 • Εγγραφή επιχείρησης: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί πρέπει να εγγράψουν την επιχείρησή τους και να λάβουν τις απαραίτητες άδειες ή άδειες για να λειτουργήσουν νόμιμα στη δικαιοδοσία τους.
 • Εταιρική Διακυβέρνηση: Οι συνεταιρισμοί πρέπει να τηρούν τους δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς και τη δομή διακυβέρνησής τους, διασφαλίζοντας ότι γίνονται σεβαστά οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τα δικαιώματα μέλους.
 • Χρηματοοικονομική αναφορά: Συχνά απαιτείται τακτική χρηματοοικονομική αναφορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων και ετήσιων εκθέσεων που μπορεί να χρειαστεί να υποβληθούν σε κρατικούς φορείς.

4. Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Υποχρεώσεις:

 • Ορισμένοι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν μια συγκεκριμένη κοινωνική ή περιβαλλοντική αποστολή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχουν πρόσθετες υποχρεώσεις να εκπληρώσουν την αποστολή τους και να αναφέρουν τις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

5. Συμβατικές υποχρεώσεις:

 • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με πελάτες, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτές οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται και τυχόν παραβιάσεις μπορεί να έχουν νομικές συνέπειες.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

 • Εάν ένας συνεταιρισμός κατέχει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία, πρέπει να προστατεύει και να επιβάλλει αυτά τα δικαιώματα σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις και οι κανονισμοί μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και τους τοπικούς κανονισμούς. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί έχουν συχνά μοναδικά νομικά πλαίσια σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν τις κοινωνικές αποστολές τους και τις αποστολές τους με επίκεντρο την κοινότητα, αλλά πρέπει να πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις εργασίας και φορολογίας.

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες αυτές τις υποχρεώσεις, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά συνεργάζονται με επαγγελματίες νομικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που ειδικεύονται στο δίκαιο των συνεταιρισμών και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς και η διατήρηση ισχυρών πρακτικών τήρησης αρχείων είναι απαραίτητα για την επιτυχή λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.