Χρηματοδότηση 80 εκ. ευρώ για τη δράση «Φορτίζω παντού» – Οι δικαιούχοι


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με στόχο τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου (κορμού) δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα, μέσω της εγκατάστασης περισσότερων από 8.000 δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο (300.000 kW ως αθροιστική εγκατεστημένη ισχύς των σημείων) στην επικράτεια, «τρέχει» έως 31/12 ή έως την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων η δράση «Φορτίζω παντού». Έχει προϋπολογισμό €79,79 εκ., χρηματοδοτείται απ’ το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η δαπάνη για το τρέχον έτος ανέρχεται σε €15,958 εκ.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Το αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ, σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορικές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (υπό προϋποθέσεις)

Οι Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης.

Oι δικαιούχοι της ενίσχυσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία δικαιούχων Ι:

Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο, (β) θα έχουν την κυριότητα ή νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης των

χώρων εγκατάστασης του σταθμού φόρτισης Η/Ο και (γ) θα έχουν συνάψει σύμβαση με Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. Εγγεγραμμένο στο Μ.Υ.Φ.Α.Η., για την εκπροσώπηση του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών

Κατηγορία δικαιούχων ΙΙ:

Δικαιούχοι οι οποίοι (α) θα έχουν την κυριότητα του ενισχυόμενου σταθμού φόρτισης Η/Ο και (β) θα λειτουργούν οι ίδιοι ως φορείς εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) εγγεγραμμένοι στο Μ.Υ.Φ.Α.Η, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4710/2020 Οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους, ως εξής:

 • Α. Στους δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας των δήμων που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
 • Β. Στους δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο. Η κατηγορία αυτή διαχωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες:

1. σε όσους βρίσκονται σε αυτοκινητοδρόμους ή γενικότερα επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και συγκεκριμένα σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους στάσης ή στάθμευσης κατά μήκος της οδού, εντός λιμενικής ζώνης, εντός αερολιμένα, εντός σιδηροδρομικού σταθμού

2. σε δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης σε λοιπούς χώρους, ως εξής:

 • υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση “Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας”
 • υφιστάμενοι ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώροι στάσης και στάθμευσης εντός ζώνης τουριστικών λιμένων
 • υφιστάμενοι ή υπό αδειοδότηση στεγασμένοι και υπαίθριοι σταθμοί οχημάτων
 • υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων και δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 • χώροι στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με δημόσια πρόσβαση
 • κατά μήκος των οδών, εντός λιμενικής ζώνης, εντός αερολιμένα, εντός σιδηροδρομικού σταθμού, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στους χώρους της κατηγορίας Β.1