Χειροτεχνία και καλλιτεχνική βιοτεχνία – Υπ. Ανάπτυξης: Διαμόρφωση αναγκαίων εθνικών υποδομών και στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τη στήριξη και την προστασία της χειροτεχνίας στην Ελλάδα, προωθεί την ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χειροτεχνίας και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, με τη διαμόρφωση των αναγκαίων εθνικών υποδομών (ψηφιακό μητρώο, σύσταση Συμβουλίου Χειροτεχνίας, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.ά.), και τη προώθηση στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Προώθηση και προστασία της Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΒ έχει αναλάβει την υλοποίηση εξειδικευμένου έργου με τίτλο «Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της Χειροτεχνίας Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας ανά κλάδο» που στοχεύει στην καταγραφή και χαρτογράφηση των επιχειρήσεων όλων των κλάδων της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, τη δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων και την ανίχνευση και καταγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και των ειδικών αναγκών τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕΚ) και ειδικότερα στην ενταγμένη πράξη «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ – Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης» με αναθέτουσα Αρχή τη Δ/θυνση Επιχειρηματικότητας και Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Το έργο περιλαμβάνει διενέργεια πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας (Φάση Β’) Μάιο και Ιούνιο 2022, το οποίο θα αποτελέσει άτυπη διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς και τις επιχειρήσεις του κλάδου και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση στοχευμένων και αποτελεσματικών πολιτικών, οι οποίες θα στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των ίδιων των επιχειρήσεων του κλάδου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της ΓΓΒ μετά την ολοκλήρωση του έργου. Καλούνται οι συλλογικοί φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.