Χορήγηση άδειας για υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών μελών ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Για τη συμμετοχή μικροπωλητών σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.

Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Η άδεια αυτή στάσιμου εμπορίου, χορηγείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αποφαίνεται και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του προηγούμενου εδαφίου (παρ.1 του άρθρου 26 του Ν.4264/14).

Η κ. Χαχάλου Ερμιόνη του Σταύρου – μέλος ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) με την επωνυμία “ΕΡΚΥΝΑ”- υπέβαλε στις 4-4-2016 αίτημα που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου ειδών λαϊκής τέχνης και άλλων προϊόντων που παράγουν τα μέλη της επιχείρησης, κατά το χρονικό διάστημα από 18-4-2016 έως και 1-5-2016 , καθώς και το καταστατικό της κοινωφελούς επιχείρησης και δήλωση έναρξης εργασιών από την ΔΟΥ.

Η Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς γνωμοδότησε θετικά για την χορήγηση της σχετικής άδειας δέκα (10) συναπτών ημερών με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του ΠΑΣΧΑ στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης με την υπ’αρ. 39/2016 απόφασή της.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω καλείστε να αποφασίσετε για την χορήγηση άδειας υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) με την επωνυμία “ΕΡΚΥΝΑ”, στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, διάρκειας 10 συναπτών ημερών (προτεινόμενο χρονικό διάστημα από 21-4-2016 έως και 30-4-2016) όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 26 του Ν. 4264/14 “Ειδικότερα θέματα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθμ. 39/2016 απόφαση της Δ.Κ. Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την χορήγηση άδειας υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) με την επωνυμία “ΕΡΚΥΝΑ”, με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του ΠΑΣΧΑ στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, από 21-4-2016 έως και 30-4-2016 συνολικής διάρκειας 10 συναπτών ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 26 του Ν. 4264/14 “Ειδικότερα θέματα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου” download