Χρηματοδοτήσεις 80% στην Εξωστρεφή Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Την προκήρυξη της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», του Θεματικού Στόχου 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3d «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» και του Ειδικού Στόχου 3.2.1: «Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων».

διαβάστε το πλήρες αρχείο της προκήρυξης πατώντας πάνω στην εικόνα

Εάν σας ενδιαφέρει το παρόν πρόγραμμα πληρούνται τα αναφερόμενα κριτήρια και αφού μελετήσετε το αρχείο, μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ο εξειδικευμένος μας συνεργάτης θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.

 1. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000,00 €
 2. Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020
 3. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 15.000,00 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 300.000,00 €.
 4. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
 5. Δικαιούχοι της Δράσης είναι νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ μεταποίησης και τουρισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.
 6. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 7. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.
 8. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 15/06/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/09/2020 ώρα 14:00.
 9. Η πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ www.pepdym.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr , www.ependyseis.gr και του Ε.Φ. www.efepae.gr , www.kepa-anem.gr.

Η δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 03 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και ειδικότερα συμβάλει στον Ειδικό Στόχο 3.2.1.: «Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων».

Η Δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικότητας με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας..

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) που ενσωματώνουν στην παραγωγική τους διαδικασίας την καινοτομία, την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής έντασης γνώσης και αυξημένης προστιθέμενης αξίας με δυνατότητες εισχώρησης στις διεθνής αγορές.
 • Η αύξηση των εξαγωγών μέσω των ενισχύσεων των παραγωγικών επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).
 • Η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων και η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και κυρίως στη διεθνή αγορά.
 • Η βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας και η επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε νέες αγορές, ιδιαίτερα για τους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).
 • Η βελτίωση της εξωστρέφειας του εμπορίου της Περιφέρειας, και η μετατροπή των μικροεισαγωγέων σε μικροεξαγωγείς και η αύξηση του αριθμού των χωρών προορισμού των περιφερειακών εξαγωγών.

Η δράση «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών. Σκοπός της είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης με υφιστάμενα / διαφοροποιημένα-νέα προϊόντα υπηρεσίες, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες αγορές.

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: Αγροδιατροφή (Μεταποίηση– αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά), Γούνα – Δερμάτινα Προϊόντα, Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές) κτλ.

Οι βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής οι οποίες ενσωματώνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της RIS3 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προσαρμοσμένες στα ειδικά χαρακτηριστικά της, είναι:

 • Ανανέωση παραδοσιακών κλάδων με προσανατολισμό προς δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και νέες αγορές (market niches),
 • Εκσυγχρονισμός με την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών,
 • Τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάμενες εξειδικεύσεις σε συναφή πεδία,
 • Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής καινοτομίας, και
 • Αξιοποίηση νέων μορφών καινοτομίας, όπως ανοικτή καινοτομία, καινοτομία από τους χρήστες, κοινωνική καινοτομία, καινοτομία στις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της Περιφερειακής RIS3 οι δράσεις θα συμβάλλουν στη βελτίωση των δεικτών καινοτομίας που αφορούν τη χρήση της έρευνας και της καινοτομίας, την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, τις επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία (R&D) και τις εξαγωγικές δραστηριότητες.

Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όσο και οι τομείς της RIS3 περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Θεματικού Στόχου 3:

«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» της Επενδυτικής Προτεραιότητας: 3.2 (3d) «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας» του Ειδικού Στόχου: 3.2.1: «Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων».

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4.500.000€, εκ των οποίων τα 1.000.000€ αντιστοιχούν σε επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση τους σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV: ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΟΧΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : χάρτης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧV: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΟΧΕ).

Εφόσον εξαντληθεί ο προϋπολογισμός για τα σχέδια τα οποία θα υποβληθούν σε περιοχές Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ), δύναται οι επιχειρήσεις που υπάγονται στις ως άνω περιοχές να επιδοτηθούν από τον συνολικό προϋπολογισμό της Δράσης.

Η ανωτέρω αναφερόμενη Δημόσια Δαπάνη κατανέμεται οριζόντια ως ακολούθως :

 • κατά 80% δηλαδή μέχρι και 3.600.000€ για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • κατά 20% δηλαδή μέχρι και 900.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από μεσαίες επιχειρήσεις

Επισημαίνεται ότι, ο επιμέρους προϋπολογισμός δύναται να ανακατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών, εφόσον στη μια κατηγορία η ζήτηση υπερκαλύπτει την διαθέσιμη Δ.Χ. και στην άλλη το αντίστροφο.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση ενισχύσεων για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και της υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων και προσαρμογών των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών που παρακμάζουν. Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη συγκέντρωση της στήριξης από το ΕΤΠΑ στις προτεραιότητες της Ένωσης.

Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ στοχεύει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να προαγάγει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξει ενεργές, συνολικές και βιώσιμες πολιτικές ένταξης στο πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, το ΕΚΤ συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας