Συνεργασία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Διαδικασία, Σκοπός, και Οφέλη

Η συνεργασία μεταξύ κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική οικονομία και να προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην κοινότητα. Παρακάτω…

Σωστή Διαχείριση του Παραγόμενου Πλούτου σε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και η Κατεύθυνσή του σε Κοινωνικές Δράσεις.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) αποτελούν έναν καινοτόμο τύπο επιχειρηματικότητας που συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα με κοινωνικούς στόχους. Η σωστή διαχείριση του παραγόμενου πλούτου είναι κρίσιμη για την επιτυχία αυτών…

Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε Επίπεδο Ομάδας: Αποτελεσματικότητα και Εφαρμογή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που στοχεύει στη βοήθεια των ατόμων να ανακαλύψουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, καθώς και να επιλέξουν την κατάλληλη…

Διαδικασίες εσωτερικού έλεγχου σε μια ΚοινΣΕπ. σχετικά με την Εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και αξιολόγηση του Κοινωνικού Αποτυπώματος και της Προσφοράς της στην τοπική κοινωνία

Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι ένας τύπος επιχείρησης που αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα. Οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για τη…

Φυσικές Καταστροφές, Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και Κοινωνική Εργασία στα Χρόνια της Κλιματικής Αλλαγής

Η κλιματική αλλαγή έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο περιβάλλον, οδηγώντας σε αύξηση της συχνότητας και της έντασης των φυσικών καταστροφών. Πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασίες και τυφώνες πλήττουν ολοένα και περισσότερο…

Γιατί είναι σημαντική η Επανατοπικοποίηση του Αγροδιατροφικού συστήματος μέσα από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης;

Η επανατοπικοποίηση του αγροδιατροφικού συστήματος είναι σημαντική για πολλούς λόγους και η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης αποτελεί μια ισχυρή προσέγγιση για την επίτευξή της. Ας αναλύσουμε τις βασικές πτυχές…

Αναλυτικές προτάσεις για την βελτίωση και για να γίνει πιο λειτουργικός ο  νόμος 4430 του 2016 που αφορά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τον τρόπο λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Ο ελληνικός νόμος 4430 του 2016 για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της αλληλεγγύης. Ωστόσο, υπάρχουν…

Οδηγός Δημιουργίας Εταιρικής Ταυτότητας για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι μια σημαντική διαδικασία που διαμορφώνει την εικόνα και τις αξίες της επιχείρησης προς το κοινό. Η εταιρική ταυτότητα περιλαμβάνει…

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπογραφή ενός καταστατικού μιας  ΚοινΣΕπ δεσμεύσεις  και όροι συμμετοχής που έχει κάθε μέλος να τηρεί και να αποδέχεται

Η δημιουργία και η λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της επιχείρησης και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Αυτοί οι…

Τρόποι προσφοράς Κοινωνικού Έργου από μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.

Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, γνωστοί ως «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό μοντέλο συνδυασμού της επιχειρηματικής οξυδέρκειας με την κοινωνική ευθύνη. Αυτές οι επιχειρήσεις στοχεύουν να ωφελήσουν την τοπική…

Διαδικασία για την Δημιουργία και τα Περιεχόμενα ενός Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η δημιουργία ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία της επιχείρησης. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να καθορίζει με…

Αναλυτική Μελέτη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα του Ν. 4430/2016 και Παραδείγματα Κοινωνικού Έργου

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που διέπονται από το Ν. 4430/2016, στοχεύουν στο συνδυασμό της οικονομικής δραστηριότητας με κοινωνικούς στόχους, δίνοντας έμφαση στο κοινοτικό όφελος και την κοινωνική ένταξη. …

Το εξελισσόμενο τοπίο της Εταιρικής Δέουσας Επιμέλειας: πλοήγηση σε Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβαλλοντικές ευθύνες

Στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι εταιρείες κατέχουν σημαντική δύναμη και επιρροή, όχι μόνο στη διαμόρφωση των οικονομιών αλλά και στον αντίκτυπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Όλο και περισσότερο,…

Προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Μια Πορεία προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Μια Ολοκληρωμένη Μελέτη για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στο Πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Στον σημερινό κόσμο, η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για την παγκόσμια ευημερία και ευημερία. Καθώς οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο…

Προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα: Προτάσεις για Νομική Μεταρρύθμιση και Τοπική Ανάπτυξη

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αποτελεί φάρο ελπίδας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. Στην Ελλάδα, όπου ο απόηχος της χρηματοπιστωτικής κρίσης…

Σχέδιο Νόμου για την Προστασία των Νερών, των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Η Ελλάδα είναι ευλογημένη με άφθονους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των παρθένων δασών και των ζωτικών υδάτινων σωμάτων. Ωστόσο, οι αυξανόμενες πιέσεις της αστικοποίησης, της εκβιομηχάνισης και της κλιματικής αλλαγής αποτελούν…

Προώθηση Συνεργασιών για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: ώθηση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες

Στο πλαίσιο της επιδίωξης της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης, η προώθηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται ως μια ισχυρή στρατηγική. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις όχι…

Η Χρησιμότητα της αναβάθμισης Δεξιοτήτων των Μελών και της Δικτύωσης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων είναι Κρίσιμη για το Παρόν και το Μέλλον στην Βιωσιμότητα και ανάπτυξη των.

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ενώ προάγουν την κοινοτική ανάπτυξη. Ωστόσο, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν…

Πλοήγηση στη χρηματοοικονομική διαχείριση σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Ένας οδικός χάρτης για τη βιωσιμότητα εν μέσω των οικονομικών προκλήσεων της Ελλάδας

Εν μέσω του ταραχώδους οικονομικού τοπίου της Ελλάδας, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στέκονται ως φάροι ελπίδας, ενσωματώνοντας τις αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  Αυτές οι επιχειρήσεις,…

Ενδυνάμωση Κοινοτήτων: Μεθοδολογία Σχεδιασμού Υπηρεσιών για Κοινωνικά Επωφελής Τοπικά Σχέδια Δράσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικονομικές ανισότητες και κοινωνικές προκλήσεις, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αναδεικνύεται ως φάρος ελπίδας. Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτοβουλίες,…

Προώθηση της δημιουργικότητας και της αειφορίας: ο ρόλος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ταχεία παγκοσμιοποίηση και τεχνολογική πρόοδο, το κοινωνικο-οικονομικό τοπίο εξελίσσεται, παρουσιάζοντας προκλήσεις και ευκαιρίες, ιδιαίτερα για τη νεολαία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια…

Αποκάλυψη της Δύναμης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων: Ιδέες και Παραδείγματα για το πως μπορούν  να γίνουν  ευεργετικές για την κοινωνία;

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ένα δυναμικό επιχειρηματικό μοντέλο που υπερβαίνει τα κίνητρα που βασίζονται στο κέρδος για να δοθεί προτεραιότητα στους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και προσανατολισμένους στην κοινότητα στόχους. Αυτές…

Πλοήγηση στη χρηματοοικονομική διαχείριση στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις εν μέσω οικονομικών δυσκολιών

Ενόψει των οικονομικών προκλήσεων, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν τις οικονομικές αβεβαιότητες. Αυτές οι οντότητες συνδυάζουν οικονομικές δραστηριότητες…

Ενδυνάμωση Κοινοτήτων: Αξιοποίηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για Κοινωνική Καινοτομία

Στον σημερινό δυναμικό κόσμο, η αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές μεθόδους. Η κοινωνική καινοτομία, ιδιαίτερα μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της ίδρυσης συνεταιριστικών επιχειρήσεων,…

Πόσοι ωφελούνται από την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία σε έναν τόπο μέσα από την δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και με ποιο μακροπρόθεσμο κέρδος;

Οι δράσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ιδίως μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μπορούν να αποφέρουν πολυάριθμα οφέλη σε μια κοινότητα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ας εμβαθύνουμε στις…

Πλοήγηση στην αποθάρρυνση στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: Στρατηγικές για διαρκή δέσμευση

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης, στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων και στην προώθηση της οικονομικής ενδυνάμωσης. Ωστόσο, παρά τις ευγενείς προθέσεις και τις συντονισμένες…

Πλήρες αναλυτικό άρθρο με παραδείγματα για την διαδικασία και τον τρόπο αναζήτησης αναγκών μιας περιοχής για την προσπάθεια επίλυσης τους μέσα από την δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ και την ένταξη σαν μέλη της άτομα από ευάλωτες ομάδες της τοπικής κοινωνίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

Στον σημερινό κόσμο, η έννοια της επιχείρησης εξελίσσεται πέρα ​​από τη δημιουργία κέρδους για να συμπεριλάβει τον κοινωνικό αντίκτυπο και την ανάπτυξη της κοινότητας. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί βρίσκονται στο σημείο…

Προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης: Ο Ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, ειδικά όταν συνδυάζονται με στρατηγικές τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα ισχυρό εργαλείο από…