Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο Ετήσιος Απολογισμός


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Δωρεάν για τα μέλη του Δικτύου η αποστολή όλου του υλικού, αν δεν είστε μέλη συμπληρώστε την φόρμα στο τέλος θα σας εγγράψουμε ως μέλη και θα σας στείλουμε το υλικό

Ετήσιο πρόγραμμα Κοιν.Σ.Επ. και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν.4019/2011 κάθε ΚοινΣΕπ θα πρέπει μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου να καταθέτει στο Μητρώο το ετήσιο πρόγραμμα του νέου έτους καθώς και τον απολογισμό της εκτέλεσης του το προηγούμενο έτος.

Σας υπενθυμίζουμε λοιπόν την υποχρέωση αυτή και σας καλούμε να κατεβάσετε από εδώ το έντυπο και να το καταθέσετε στις προβλεπόμενες προθεσμίες για την ανανέωση της εγγραφής σας στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας.

και αποστολή με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, γραφείο 101, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110

Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011, αλλά και όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να ενημερώνει το τμήμα Μητρώου σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού ή αλλαγής της σύνθεσης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο τμήμα Μητρώου στοιχεία για την λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους. Συγκεκριμένα οφείλουν να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους.

3. Για την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού απαιτείται:

α) Η επιχείρηση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να εισέλθει στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου για να συμπληρώσει την αίτηση καταχώρισης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης, προβαίνει σε ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, εκτύπωση και αποστολή του στο τμήμα Μητρώου, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

Σε περίπτωση που η πρώτη Διαχειριστική Χρήση είναι υπερδωδεκάμηνη, η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει εντός του πρώτου τετραμήνου του επόμενου από την εγγραφής της έτους, όσα από τα στοιχεία του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω είναι διαθέσιμα, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του προγραμματισμού και του απολογισμού από τη Γενική Συνέλευση.

β) Το τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική βάση, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί.

4. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις που αλλοιώνουν το περιεχόμενο της υποβαλλόμενης αίτησης, γίνεται απόρριψη του αιτήματος και ενημέρωση της Κοιν.Σ.Επ. για την υποβολή νέας αίτησης. Αν από τον έλεγχο προκύπτουν μη ουσιώδεις αποκλίσεις, το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε διόρθωση τους και σε έγκριση του αιτήματος.

5. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, το τμήμα Μητρώου ενημερώνει σχετικά την Κοιν.Σ.Επ. και την καλεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχειά. Αν από τα νέα στοιχεία δεν προκύπτει η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Μητρώου.

6. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι η Κοιν.Σ.Επ. παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις, το τμήμα Μητρώου εισηγείται αρμοδίως στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος με απόφαση του διατάσσει την οριστική διαγραφής της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο.

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τα ανωτέρω το τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου. Το τμήμα Μητρώου, αφού εκτυπώσει το Πιστοποιητικό, το υπογράφει, το σφραγίζει και στη συνέχεια το αναρτά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Στοιχεία καταχώρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού

1. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου, κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, είναι:

α) Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Προβλέψεις: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, Δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, Δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, Αριθμός εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν (ΕΜΕ), Αριθμός εργαζομένων που πρόκειται να απασχοληθούν και θα ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), Προβλεπόμενος Κύκλος Εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο θα αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, Προβλεπόμενα Καθαρά Κέρδη, Τρόπος Διανομής Κερδών, Αξία Παγίων που πρόκειται να αποκτηθούν, Δάνεια που πρόκειται να ληφθούν

β) Απολογισμός Δραστηριοτήτων: Απολογισμός Υλοποίησης Ετησίου Σχεδίου Δράσης του προηγούμενου έτους, Δράσεις προώθησης της απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, Δράσεις προώθησης της συλλογικότητας και εξυπηρέτησης του συλλογικού οφέλους, Δράσεις προώθησης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, Αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (ΕΜΕ), Αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), Κύκλος Εργασιών, ΚΑΔ στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα έσοδα, Δευτερεύοντες ενεργοί ΚΑΔ, Καθαρά Κέρδη, Τρόπος Διανομής Κερδών, Αξία Παγίων που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, Δάνεια, Επιχορηγήσεις (φορέας επιχορήγησης, τίτλος πράξης, Π/Υ, ποσό που αναλογεί στην επιχείρηση, ύψος επιχορήγησης, σκοπός χρηματοδότησης), Λοιπές Πηγές Χρηματοδότησης (χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ.)

2. Κατά την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού των Κοιν.Σ.Επ. απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) αίτηση Καταχώρησης Στοιχείων Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, β) Αντίγραφο Πρακτικού της Ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών, γ) Αντίγραφο του Ισολογισμού, δ) Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Εντυπο Ε7) και αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εργαζομένων που τη συνοδεύει ή Αντίγραφο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους, ε) Πίνακα Προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης), στ) Δικαιολογητικά για τους εργαζόμενους που αφορά ο απολογισμός και προσελήφθησαν εντός του έτους, από τα οποία θα προκύπτει ότι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης).

3. Ειδικά για το πρώτο έτος της εγγραφής της Κοιν. Σ.Επ. στο Μητρώο, η την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού συνοδεύεται από την απαιτούμενη, ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας, Άδεια Λειτουργίας ή στοιχεία που αποδεικνύουν την υποβολή αιτήματος για την έκδοση αυτής.

[bestwebsoft_contact_form]