Νέο ευνοϊκότερο τοπίο για τις ΚοινΣΕπ στις δημόσιες συμβάσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Μία από τις βαθύτερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν ποτέ στο ελληνικό Δημόσιο ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το νέο πλαίσιο διενέργειας των κρατικών προμηθειών, που -παρά τη μεγάλη μείωσή τους στα χρόνια των Μνημονίων- υπολογίζεται ότι ακόμη φτάνουν τα 18 δισ. ευρώ ετησίως.

Με το νομοσχέδιο που δόθηκε την Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση (θα ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα και δεύτερο μέρος) επιχειρείται να μπει για πρώτη φορά τάξη και να ισχύσουν κοινοί κανόνες στο πλαίσιο των διαγωνισμών και των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων στο Δημόσιο, που θα γίνονται σε όλες τις περιπτώσεις ηλεκτρονικά και με ενιαίο τρόπο.

Διακηρυγμένοι στόχοι

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί ότι με το νέο πλαίσιο θα χτυπηθεί η διαφθορά και οι υπερτιμολογήσεις που κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στους φορολογούμενους, αλλά και ότι θα καταστεί εφικτή η αναδιανομή της τεράστιας πίτας των κρατικών προμηθειών σε περισσότερες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων εταιρείες που μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω οφειλών, συνεταιρισμοί και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικό είναι πως για πρώτη φορά προβλέπεται πως στους διαγωνισμούς θα μπορούν να συμμετέχουν πλέον και επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς το Δημόσιο (εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία), προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε εταιρείες που έχουν πληγεί από την κρίση να ανασάνουν.

Αυτό θα μπορεί να γίνει υπό τις εξής προϋποθέσεις

α. Εφόσον τα χρέη είναι μικρά.

β. Εφόσον η εταιρεία τα καταβάλει ή υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

γ. Εφόσον η εταιρεία ενημερώθηκε για τις οφειλές της «σε χρόνο, κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοιχτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς».

Με το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζονται με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με το παρελθόν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα, υπό ειδικότερους όρους, το δικαίωμα συμμετοχής σε Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ενταξης και κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει κύριο σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Επίσης μπορούν να προβλέπουν την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένης απασχόλησης.

Αναθέτουσες αρχές

Η αρχιτεκτονική του νέου συστήματος θα στηρίζεται πλέον σε τρεις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών:

▶ μία για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύεται το Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Εμπορίου),

▶ μία για τις υπηρεσίες Υγείας (υπουργείο Υγείας)

▶ και μία για δημόσια έργα (υπουργείο Υποδομών).

Κάτω από αυτές θα διακλαδώνονται οι αναθέτουσες αρχές, που από 5.000 θα περιοριστούν σε περίπου 800 έως 1.000. Θα δημιουργηθούν επίσης ανεξάρτητες αρχές εξωδικαστικής αντιμετώπισης προσφυγών, καθώς και δομές υποστήριξης του συστήματος.

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων στο κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, η οποία κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους.

Οι Κεντρικές Αρχές Αγορών προβλέπεται ότι θα προχωρούν υποχρεωτικά σε διαίρεση σε χωριστά τμήματα των μεγάλων δημόσιων συμβάσεων καθορίζοντας το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.

Σε ειδικές περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Αυτό μπορεί να γίνει εάν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη.

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων περιλαμβάνει

α) Ενα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα) μέσω του οποίου όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα θα πραγματοποιούν πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο όλους τους διαγωνισμούς άνω των 60.000 ευρώ.

β) Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο οποίο δημοσιεύονται τα στοιχεία όλων των δημόσιων συμβάσεων, ανεξαρτήτως ποσού, για προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσια έργα, όλων των φορέων που εκτελούν δημόσιες συμβάσεις στη χώρα.

Το ΕΣΗΔΗΣ φιλοξενείται διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr 

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου νόμου

Το σχέδιο για τις κρατικές προμήθειες έχει μεταξύ άλλων ως βασικούς άξονες:

1. Την ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων ώστε η χώρα να αποκτήσει ενιαίο πλαίσιο και προδιαγραφές για τους κρατικούς διαγωνισμούς.

2. Την υποχρεωτική διαίρεση των διαγωνισμών με διαφορά κριτήρια, π.χ. γεωγραφικά κ.λπ., ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων.

3. Την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής με ελάχιστα πιστοποιητικά.

4. Τη μείωση των προθεσμιών υποβολής προσφορών σε ανοιχτό διαγωνισμό από τις 52 ημέρες σε 35, με δυνατότητα περαιτέρω μείωσης στις 30 όταν οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή και στις 15 μέρες, αν έχει γίνει προδημοσίευση διαγωνισμού.

5. Τη δημιουργία νέων μορφών προμηθειών, όπως οι συμφωνίες-πλαίσιο 4ετούς διάρκειας, οι «πράσινες συμβάσεις» και οι συμβάσεις με συνεταιρισμούς.

https://www.efsyn.gr