Πρόβλημα με την έναρξη επιτηδεύματος ΚοινΣΕπ στην Πάτρα.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Έχουμε γίνει δέκτες πολλών αναφορών από υπό σύσταση ΚοινΣΕπ από την περιοχή των Πατρών όπου δημιουργούνται πολλά προβλήματα και ανάμεσα σε άλλα τους ζητούν να κάνουν εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ και στην προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας των μελών από ΟΑΕΕ και ΙΚΑ

Σχετικά με αυτά τα προβλήματα απευθύναμε την παρακάτω επιστολή προς κάθε αρμόδιο και σας παραθέτουμε στην συνεχεία την πρώτη απάντηση που έχουμε λάβει σχετικά με αυτό από τον προϊστάμενο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Γ ΔΟΥΕπίσης λάβαμε απάντηση από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και σας την παραθέτουμε στην συνέχεια.

Αν και εσείς αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα ενημερώστε μας σχετικά από την φόρμα στο τέλος του κειμένου αυτού.

Αγία Βαρβάρα 8 Σεπτεμβρίου 2016

  • Προς Υπουργείο Εργασίας κα Ράνια Αντωνοπούλου
  • Προς Υπουργείο Οικονομικών κο Ευκλείδη Τσακαλώτο
  • Προς Μητρώο Κοιν. Οικονομίας κα Ευσταθία Μουλοπούλου
  • Προς Α και Γ ΔΟΥ Πατρών 

Κυρία Υπουργέ της Εργασίας Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών λέγομαι Φίσκιλης Αγγελος και ασχολούμαι με την Κοινωνική Οικονομία εδώ και 4 χρόνια όντας μέλος κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων του νόμου 4019/2011 και είμαι διαχειριστής της μοναδικής ενημερωτικής πύλης KoinSEp.Org που προσπαθεί να προωθήσει την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα και να βοηθήσει με παροχή συμβουλών και άλλων τρόπων όποιον ενδιαφέρεται να ιδρύσει Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση η θέλει να πληροφορηθεί περί αυτού.

Ανάμεσα σε άλλα τηλέφωνα που λαμβάνω δεκάδες κάθε μέρα είναι και αναφορές σχετικά με ορισμένες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) στην Δυτική Ελλάδα όπου μου αναφέρουν ότι για την έναρξη και την λήψη ΑΦΜ τους ζητούν Ασφαλιστική Ενημερότητα των μελών και εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι σύμφωνα με τον νόμο 4019/2011 Αρθρο 3 και παράγραφο 4 Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Επίσης στο Άρθρο 14 Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και παράγραφο γίνεται αναφορά α) Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι Κοιν.Σ.Επ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν τα μέλη πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα κατά την εγγραφή τους στην ΔΟΥ για την έναρξη εργασιών και αν πρέπει να γίνεται εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς ήδη εγγράφονται υποχρεωτικά στο Αντίστοιχο Γενικό Μητρώο Κοινωνικός Οικονομίας του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κύριε Φίσκιλη,

Απαντώντας στο υπ’ αριθμ. 19079/2016 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι για την έναρξη εργασιών στην Δ.Ο.Υ. Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) δεν γίνεται εγγραφή στο ΓΕΜΗ αλλά στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αρθ. 2 παράγραφος 3 Ν.4019/2011. Η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους – εταίρου σε Κοιν.Σ.Επ. δεν δημιουργεί ασφαλιστικές υποχρεώσεις αρθ. 3 παρ.4 Ν.4019/2011.

Ο Προϊστάμενος
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας: 101 10 – Αθήνα
Πληροφορίες:Ν.Μποσινάκος
Τηλέφωνο:2131516483
Fax:210-5295403
Email:nmposinakos@ypakp.gr

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 40381/Δ5.2006 (κατεβάστε το έγγραφο)

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τα μέλη Κοιν.Σ.Επ και την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των Κοιν.Σ.Επ»

Σχετ.: Το από 8-9-2016 (αρ. εισερχομένου:40381/2006/8-9-2016) ηλεκτρονικό μήνυμα σας

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, επισημαίνουμε τα εξής:

Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Ν.4019/2011- ΦΕΚ 216/Α): «Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους-εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις».(αρ.3,παρ.4.).

Επίσης: «Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν.2716/1999 (Α’96).» (αρ.4, παρ.5.).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, δεν υποχρεούνται να ασφαλιστούν μόνο εκ της ιδιότητας τους αυτής. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να ζητείται κατά την διαδικασία έναρξης εργασιών στην Δ ΟΥ, ασφαλιστική ενημερότητα των μελών της επιχείρησης. Σχετικά, επισυνάπτουμε την με αρ.49/2012 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Αναφορικά με την υποχρέωση ή μη εγγραφής των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 2 παρ.3 του Ν.4019/2011: «3. Οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14….Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.»

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.14 του ίδιο Νόμου: «Συνιστάται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, στο εξής Μητρώο, το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Μητρώο τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Τέλος, με βάση το αρ.1 του Ν.3419/2015 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.(ΦΕΚ 297/Α/2005)» δεν προκύπτει υποχρεωτική εγγραφή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κ. Καστάνη

[bestwebsoft_contact_form]