Συνάντηση Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Οικονομίας Η Κοινωνική Οικονομία στον Πυρήνα των Μεταβάσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Βάζοντας τους ανθρώπους στο επίκεντρο της προσέγγισής της και του τρόπου λειτουργίας της, η κοινωνική οικονομία προτείνει ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης ικανό να προσφέρει οικονομικές δραστηριότητες υψηλής απόδοσης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες που εξυπηρετούν το συλλογικό συμφέρον. 

Σήμερα, όπως και στο παρελθόν, η κοινωνική οικονομία έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της, τη συνάφειά της και την ικανότητά της να παρέχει μια σειρά λύσεων, συχνά με τη μορφή καινοτομιών, και μπόρεσε να προσαρμοστεί σε κάθε είδους κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, της υγείας. και κλιματικές κρίσεις. 

Ο τρόπος οργάνωσης και διακυβέρνησής του συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία και ενίσχυση των δημοκρατικών μας μοντέλων, των οικονομιών και των κοινωνιών μας, προς όφελος όλων των πολιτών μας, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.


Η κοινωνική οικονομία προσφέρει προστιθέμενη κοινωνική αξία, μέσω του κοινωνικού της αντίκτυπου, ενεργώντας σε πολλούς τομείς δραστηριότητας, καινοτομώντας σε πολλούς τομείς και καλύπτοντας τμήματα της αγοράς που υποεξυπηρετούνται επειδή δεν θεωρούνται κερδοφόρα. Η κοινωνική οικονομία αποτελείται από πολλές χιλιάδες γυναίκες και άνδρες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, που μοιράζονται αξίες (δημοκρατία, συνεργασία, αλληλεγγύη) καθημερινά για να οικοδομήσουν μια βιώσιμη και κοινά προσανατολισμένη στο καλό κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Κοινός τους στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα και η κάλυψη κοινωνικοοικονομικών αναγκών σεβόμενοι τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους, το περιβάλλον τους και ενεργώντας βάσει ενός συμμετοχικού συστήματος διακυβέρνησης.

Η κοινωνική οικονομία ενεργεί με διαφορετική προσέγγιση στην κατανομή του κέρδους, θέτοντας την οικονομική δραστηριότητα στην υπηρεσία, ως προτεραιότητα, των ανθρώπων καθώς και κοινωνικών ή περιβαλλοντικών σκοπών, των συνθηκών εργασίας και περιορίζοντας τις αμοιβές των μετόχων. Όλα ή τα περισσότερα από τα κέρδη και τα πλεονάσματα επανεπενδύονται για την περαιτέρω επιδίωξη των κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών σκοπών τους και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των μελών/χρηστών τους («συλλογικό συμφέρον») ή της κοινωνίας γενικότερα («γενικό συμφέρον»), ενώ συχνά ενσωματώνουν άλλους στόχους που σχετίζονται με την κοινωνική, εδαφική και περιβαλλοντική συνοχή. Στην κοινωνική οικονομία, οι οντότητες μπορούν να διοικούνται δημοκρατικά με πνεύμα αλληλεγγύης, χωρίς κερδοσκοπικές μετοχές, αναπτύσσοντας οικονομικές πρακτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη και την ιδιότητα του πολίτη, που είναι το κλειδί για μια δικαιότερη και πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων που θέτει τα ανθρώπινα όντα στο κέντρο του και δεν αφήνει κανέναν πίσω του.

Η δύναμη της κοινωνικής οικονομίας προέρχεται από τη δημοκρατική διακυβέρνησή της, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των παραγόντων –εργαζομένων, χρηστών, δικαιούχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών– στη διαχείριση της επιχείρησης/οργανισμού, και από τη συχνά στενή σχέση της με την τοπική της περιοχή, σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Αυτή η δημοκρατική επιρροή δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους, να συμμετέχουν σε συλλογικές δράσεις και να συμβάλλουν στην παροχή λύσεων σε κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Στην πολυμορφία των τομέων δραστηριότητάς της, η κοινωνική οικονομία είναι βασικός οικονομικός παράγοντας και παίζει το ρόλο της στη δημιουργία, παραγωγή, διανομή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζονται για την καθημερινή ζωή, αλλά και στην παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών που πληρούν τις ανάγκες των ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, συμφιλιώνοντάς τους με το γενικό συμφέρον, την εδαφική συνοχή, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία. Σε μια εποχή οικονομικών, οικολογικών, ψηφιακών και κοινωνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και μετάβασης, η κοινωνική οικονομία έχει τη δύναμη να επεκταθεί και να μεταμορφώσει την παραδοσιακή οικονομία, εξυπηρετώντας ανθρώπους, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές. Πράγματι, για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, οι δημόσιες αρχές πρέπει να υιοθετήσουν ισχυρές δημόσιες πολιτικές που να αντικατοπτρίζουν τις τοπικές, επιχειρηματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν.

Η κοινωνική οικονομία είναι ένα μοντέλο για το μέλλον που απαιτεί τη διάδοση και την πλήρη έκφραση των αξιών και των αρχών της, όλων των περιουσιακών της στοιχείων και όλων των δυνατοτήτων της για να καλύψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Δίνει φωνή, μεταξύ άλλων, στις ανησυχίες των νεότερων γενεών, αφοσιωμένων στον πλανήτη και για τις οποίες η προσωπική και επαγγελματική ολοκλήρωση περιλαμβάνει όλο και περισσότερο έναν κοινωνικό ή περιβαλλοντικό σκοπό. Ως παράγοντας διαρθρωτικών αλλαγών, είναι παρόν σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και στα 14 βιομηχανικά οικοσυστήματα προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα εκ των οποίων είναι ακριβώς αφιερωμένο στην εγγύτητα και την κοινωνική οικονομία. Εστιασμένη στις ανθρώπινες ανάγκες και με τις ρίζες της στις πραγματικότητες των εδαφών μας, η κοινωνική οικονομία χτίζει έργα κατά μέτρο, συχνά προβλέποντας θεσμικά και ρυθμιστικά πλαίσια, σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς. Η κοινωνική οικονομία μειώνει και διορθώνει τις ανισότητες, αναζωογονεί συλλογικά περιοχές σε παρακμή και αποτελεί φάρο ελπίδας.

Η κοινωνική οικονομία δημιουργεί έναν κοινωνικό αντίκτυπο που αποτελεί σημαντική απάντηση και κινητήρια δύναμη απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις της μετάβασης, είτε είναι κοινωνικά χωρίς αποκλεισμούς, περιβαλλοντικές ή ψηφιακές. Στον σημερινό κόσμο, περισσότερο από ποτέ, αναζητούμε νέα σημεία αναφοράς, πιο εστιασμένα στους ανθρώπους και στα περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν τόσο το μέλλον του πλανήτη όσο και το μέλλον της ανθρωπότητας.

Συνάντηση στη Λιέγη, στις 12 Φεβρουαρίου 2024, των Ευρωπαίων Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την Κοινωνική Οικονομία,

Α. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης, δηλαδή: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του άτομα που ανήκουν σε μειονότητες. Αυτές οι αξίες είναι κοινές στα κράτη μέλη σε μια κοινωνία στην οποία κυριαρχούν ο πλουραλισμός, η μη διάκριση, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών», συμμερίζονται και υποστηρίζονται από την κοινωνική οικονομία.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του Στόχου 8: «Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη» και του Στόχου 17: «Συμπράξεις για τους στόχους», όπου η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναπτύξει πλήρως την πολυπαραγοντική, πολυεπίπεδη προσέγγισή της.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε στην Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, καθώς και το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (το οποίο θέτει, μεταξύ άλλων, τρεις βασικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030 όσον αφορά την απασχόληση ποσοστά, δεξιότητες και μείωση της φτώχειας) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαρτίου 2021 και η Δήλωση του Πόρτο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2021·

Δ. Λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει κανένας και κανένας τόπος πίσω·

Ε. Λαμβάνοντας υπόψη το «Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ – Προς ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές έως το 2040», που ανακοινώθηκε στις 30 Ιουνίου 2021 ως κοινωνικές καινοτομίες μεταξύ άλλων βασικών μοχλών που διαμορφώνουν το μέλλον των αγροτικών περιοχών για το 2040.

ΣΤ. Λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία, που εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Ζ. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβατική οδό για την εγγύτητα και την κοινωνική οικονομία που ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Η. Λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν 21 κράτη μέλη στην πρώτη Άτυπη Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Κοινωνικής Οικονομίας στις 17 Φεβρουαρίου 2022 στο Παρίσι και κατά τη Διάσκεψη του Στρασβούργου «Κοινωνική Οικονομία, το Μέλλον της Ευρώπης» που διοργάνωσε η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στις 5 και 6 Μαΐου 2022·

I. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Νοεμβρίου 2023, η οποία παρέχει ένα πολιτικό, νομικό και οικονομικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για την πλήρη ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη το Μανιφέστο του Σαν Σεμπαστιάν, που υπογράφηκε στις 14 Νοεμβρίου 2023 από 19 κράτη μέλη, με πρωτοβουλία της ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Κοινωνική Οικονομία Ευρώπη, και η οποία σημειώνει ιδιαίτερα τη σημασία για τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύσταση του Συμβουλίου για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας στο επίπεδό τους, ιδίως με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών που αναγνωρίζουν και τονώνουν την κοινωνική οικονομία ή προσαρμόζοντας τις υπάρχουσες στρατηγικές τους.

ΙΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση «Η ενίσχυση των μη κερδοσκοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων ως βασικός πυλώνας μιας κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης», που εγκρίθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση «Προώθηση του πλαισίου πολιτικής δίκαιης μετάβασης της ΕΕ: ​​ποια μέτρα είναι απαραίτητα» που εγκρίθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2023 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, τον ρόλο των επιχειρήσεων και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας ως μία από τις προϋποθέσεις τη λειτουργία ενός πλαισίου πολιτικής δίκαιης μετάβασης· και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη γνωμοδότηση «Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: αξιοποίηση της δύναμης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικοοικονομικών καινοτομιών», που εγκρίθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2024 από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

Λ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κείμενα αναφοράς1 που προωθούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και επίσης από διεθνείς οργανισμούς συνιστούν μια μήτρα που όχι μόνο ενθαρρύνει να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική οικονομία στις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, αλλά ενθαρρύνει επίσης την εφαρμογή υποστήριξης, βοήθειας και αναπτυξιακά μέτρα ευνοϊκά για την κοινωνική οικονομία·

1 Το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Δεκεμβρίου 2021·

  • τη σύσταση του Συμβουλίου για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική καινοτομία, που εγκρίθηκε από τον ΟΟΣΑ στις 10 Ιουνίου 2022·
  • Το ψήφισμα σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, που εγκρίθηκε από τη ΔΟΕ στις 16 Ιουνίου 2022·
  • Το ψήφισμα «Προώθηση της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Απριλίου 2023·
  • Η σύσταση του Συμβουλίου για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Νοεμβρίου 2023.

Μ. Υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στη σύσταση του Συμβουλίου για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Νοεμβρίου 2023, η κοινωνική οικονομία αποτελείται από «ένα σύνολο οντοτήτων ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στα μέλη τους ή στην κοινωνία, που περιλαμβάνει οργανωτικές μορφές όπως συνεταιρισμούς, εταιρείες αλληλοβοήθειας, ενώσεις (συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών οργανώσεων), ιδρύματα ή κοινωνικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλες νομικές μορφές, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές και χαρακτηριστικά:

Εγώ. την υπεροχή των ανθρώπων καθώς και τον κοινωνικό ή περιβαλλοντικό σκοπό έναντι του κέρδους·
ii. την επανεπένδυση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους των κερδών και πλεονασμάτων για την περαιτέρω επιδίωξη των κοινωνικών ή περιβαλλοντικών σκοπών τους και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων προς το συμφέρον των μελών/χρηστών τους («συλλογικό συμφέρον») ή της κοινωνίας γενικότερα («γενικό συμφέρον»)· και
iii. δημοκρατική ή συμμετοχική διακυβέρνηση».

Ν. Έχοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία προσφέρει συγκεκριμένες και καινοτόμες λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις και ειδικότερα στα ζητήματα των πράσινων, ψηφιακών και δίκαιων μεταβάσεων. ότι επιτρέπει τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· ότι δημιουργεί και διατηρεί ποιοτικές θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο· ότι προωθεί την κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας των μειονεκτούντων ομάδων που αποκλείονται από τον χώρο εργασίας· ότι παρέχει βασικές κοινωνικές υπηρεσίες σε ολόκληρο τον πληθυσμό· ότι έχει ισχυρές ρίζες στις τοπικές κοινωνίες, προάγοντας έτσι την εδαφική συνοχή· και ότι επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην εφαρμογή λύσεων σε κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις·

ΙΕ. Δεδομένης της ανάγκης για καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση των συνεισφορών της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως με τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και των στατιστικών.

P. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε σε διακυβερνητικό επίπεδο η Επιτροπή Παρακολούθησης της Διακήρυξης του Λουξεμβούργου από τη σύστασή της στις 4 Δεκεμβρίου 2015 για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και για την προώθηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των πολιτικών που ακολουθούνται από το ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας·

Ερ. Τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η τρέχουσα δυναμική υπέρ της κοινωνικής οικονομίας, πέρα ​​από την εντολή της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. υπογραμμίζοντας συνεπώς τη σημασία της διατήρησης μιας ακλόνητης δέσμευσης για την κοινωνική οικονομία στο υψηλότερο επίπεδο της ατζέντας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ιδίως στο πλαίσιο του μελλοντικού στρατηγικού θεματολογίου της ΕΕ για την περίοδο 2024–2029, και στους προσανατολισμούς πολιτικής για την επόμενη Επιτροπή·

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για την Κοινωνική Οικονομία καλούν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να:

1) Να συμπεριλάβει τη στήριξη για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στους προσανατολισμούς πολιτικής για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2024–2029, καθώς και στα μελλοντικά ετήσια προγράμματα εργασίας της·

2) Διορίστε έναν από τους Ευρωπαίους Επιτρόπους με πλήρη ευθύνη (μεταξύ άλλων) για την κοινωνική οικονομία.

3) Συνέχιση και ενίσχυση της εφαρμογής από την Επιτροπή έως το 2030 του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία, εν μέρει προτείνοντας ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα έτη.

4) Να συνεχίσει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει –μέσω EMCO2, SPC3 και GECES4– την αποτελεσματική εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Νοεμβρίου 2023.

5) Διασφάλιση της διασταυρούμενης αναγνώρισης σε επίπεδο ΕΕ και μεταξύ κρατών μελών των οντοτήτων κοινωνικής οικονομίας και, ως εκ τούτου, προώθηση της διεθνοποίησής τους εντός της ενιαίας αγοράς, ιδίως με την ταχεία έγκριση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή διασυνοριακή ενώσεις?

6) Αναγνωρίζουν τον ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης της Διακήρυξης του Λουξεμβούργου και υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της, ζητώντας ιδίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φιλοξενήσει έναν ιστότοπο αφιερωμένο στην Επιτροπή·

7) Προώθηση μιας προσέγγισης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές που σχετίζονται με την κοινωνική οικονομία, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον Στόχο 5 της Βιώσιμης Ανάπτυξης («Ισότητα των φύλων»).

8) Συστηματική ενσωμάτωση της κοινωνικής οικονομίας στα ευρωπαϊκά έργα και σε όλες τις αλυσίδες αξίας της παραδοσιακής οικονομίας, μεταξύ άλλων με την προώθηση κοινών έργων.

9) Προώθηση δράσεων δημόσιας πολιτικής που αφορούν ειδικά την κοινωνική οικονομία ως τρίτο παράγοντα στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

2 Επιτροπή Απασχόλησης
3 Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
4 Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις

10) Να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση και η υποστήριξη της ανάπτυξης κοινοπραξιών παικτών, θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, ομάδων κοινωνικής καινοτομίας και μικροπρογραμμάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας (για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας τοπικών επιχειρηματικών δικτύων κοινωνικής οικονομίας )

11) Προώθηση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για φορείς κοινωνικής οικονομίας και ομοσπονδίες κοινωνικής οικονομίας – οι οποίες προσπαθούν να αποκτήσουν τις ίδιες συνθήκες για την κοινωνική οικονομία με άλλες οντότητες / ομοσπονδίες – παρέχοντας επαρκή υποστήριξη σε αυτούς για πρόσβαση σε υπάρχοντα ευρωπαϊκά μέσα και κονδύλια. Η δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση θα μπορούσε επομένως να κατευθυνθεί περισσότερο σε φορείς κοινωνικής οικονομίας, εν μέρει με την προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η άμεση και έμμεση χρηματοδότηση της Επιτροπής, καθώς και η χρηματοδότηση που χορηγείται, μεταξύ άλλων, από την ΕΤΕπ5/ΕΤΕ6, ή, για παράδειγμα, και, κατά περίπτωση, χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ Επόμενης Γενιάς και της Διευκόλυνσης Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

12) Διασφάλιση ότι τα φορολογικά συστήματα δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και αξιολογούν εάν τα φορολογικά συστήματα ενθαρρύνουν επαρκώς την ανάπτυξή της.

13) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις για φορείς κοινωνικής οικονομίας, ενθαρρύνετε την πλήρη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων βάσει των κανόνων της Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και εξετάστε το ενδεχόμενο να
εκδώσετε και να αναπτύξετε περισσότερες προσκλήσεις για έργα και προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς και πράσινους στόχους που επιδιώκονται από την κοινωνική οικονομικούς φορείς·
ενθαρρύνοντας τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές να ενσωματώσουν περισσότερα κριτήρια βιωσιμότητας και συμπερίληψης στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·
και προώθηση και άλλων μορφών συμμετοχής φορέων της κοινωνικής οικονομίας στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών και αγαθών·

14) Διεξαγωγή λεπτομερούς ανάλυσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με τις διακρίσεις και τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι μορφές οντοτήτων κοινωνικής οικονομίας (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία, που υποστηρίζουν την ένταξη ατόμων με αναπηρίες και άλλων μειονεκτούντων ή υποεκπροσωπούμενων ομάδων ), προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε κατάλληλες λύσεις σε αυτές τις δυσκολίες·

15) Εξετάστε τον τρόπο προσαρμογής των κανονισμών για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη η κοινωνική οικονομία, π.χ. με την προσθήκη ειδικής εξαίρεσης στον ΓΚΑΚ7, έτσι ώστε η ειδική φύση του

5 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
6 Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
7 Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία

το οικονομικό μοντέλο των επιχειρήσεων και οντοτήτων κοινωνικής οικονομίας μπορεί να αναγνωριστεί καλύτερα, με στόχο την ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξής τους·

16) Προώθηση, μέσω Λευκής Βίβλου και ορθής νομοθετικής πρακτικής, της βέλτιστης χρήσης του ΓΚΑΚ για τη στήριξη οντοτήτων κοινωνικής οικονομίας, της χρήσης και χαρακτηρισμού των «ΥΓΟΣ» για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και των «ΚΥΚΩ» για κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που παρέχονται από φορείς (επιχειρήσεις και οργανισμούς) της κοινωνικής οικονομίας·

17) Ενίσχυση του ρόλου υποστήριξης που διαδραματίζουν οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας στην τόνωση της κοινωνικής καινοτομίας, προωθώντας ένα ευνοϊκό οικοσύστημα για κοινωνική και τοπική καινοτομία, διευκολύνοντας τη συνεργασία και τις εταιρικές πρωτοβουλίες μεταξύ φορέων κοινωνικής και κυκλικής οικονομίας, βασικών επιχειρήσεων, παρόχων χρηματοδότησης, τοπικών κυβερνήσεων και άλλων ενδιαφερόμενα μέρη;

18) Αύξηση της ευαισθητοποίησης των φορέων της κοινωνικής οικονομίας σχετικά με τα οφέλη της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των φορέων της κοινωνικής οικονομίας σε όλη τη διαδικασία ψηφιοποίησης και οικολογικού χαρακτήρα τους.

19) Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ρυθμιστικών πλαισίων και στρατηγικών προς όφελος της κοινωνικής οικονομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο μέσω της οργάνωσης συμμετοχικών διαδικασιών «μάθησης από ομοτίμους» στις οποίες συμμετέχουν, κατά περίπτωση, δημόσιοι υπάλληλοι από όλες τις δημόσιες αρχές και, στο πλαίσιο αυτό, να προωθήσουν τη δημιουργία ειδικών τμημάτων και δημοσίων υπαλλήλων που εκπαιδεύονται στην κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο των δημόσιων αρχών·

20) Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής οικονομίας καθώς και της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής οικονομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στο ευρύ κοινό.

21) Ενθάρρυνση της δημιουργίας και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και κέντρων δεξιοτήτων αφιερωμένων στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, προκειμένου να προσφέρουν κατάρτιση, δεξιότητες και επαναπροσαρμογή στην κοινωνική οικονομία στο ευρύ κοινό και τη νεολαία. να ενθαρρύνουν επίσης, όπου χρειάζεται, τη δημιουργία και την ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, εδρών και προγραμμάτων έρευνας δράσης στην κοινωνική οικονομία στα πανεπιστήμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση·

22) Ενθάρρυνση της δημιουργίας στατιστικών εργαλείων προσαρμοσμένων στην κοινωνική οικονομία, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υποστηριχθεί η συλλογή στατιστικών και μελετών που περιγράφουν συγκεκριμένα την πραγματικότητα της κοινωνικής οικονομίας και έτσι παρέχουν μια πιο ακριβή εικόνα της το οικοσύστημά του και ο αντίκτυπός του·

23) Μεταβίβαση μελέτης σχετικά με τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Eurostat και τις υπηρεσίες των κρατών μελών να συνεργάζονται για τυποποιημένα και συγκρίσιμα δεδομένα, όπου είναι δυνατόν, και συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων από πρώτο χέρι, όπου χρειάζεται.

24) Όπως προτείνεται από τη σύσταση του Συμβουλίου για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας, υποστηρίξτε τη σύσταση εθνικών και περιφερειακών συντονιστών κοινωνικής οικονομίας σε δημόσιους θεσμούς, με σαφείς εντολές και ευθύνες, και οργανώστε τους ως δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ, για να διασφαλιστεί καλύτερα η συνοχή τη χάραξη πολιτικής μεταξύ των αρχών και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

25) Παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής αυτού του Οδικού Χάρτη της Λιέγης για την Κοινωνική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λιέγη, 12 Φεβρουαρίου 2024