Σύνοψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, συμπίπτει με την χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας επιδιώκεται να τεθούν οι βάσεις και να διαμορφωθεί ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια στη χώρα. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης «ΕΣΠΑ 2014-2020» μπορεί να δράσει ως καταλύτης για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) είναι το μέσο της ενίσχυσης της ποιοτικής επιχειρηματικότητας.

Το ΕΠΑνΕΚ, αξιοποιώντας €3,65 δις Κοινοτικής Συνδρομής (€4,67 δις Δημόσιας Δαπάνης) από τον προϋπολογισμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου, στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των περιφερειών της ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και την ευημερία των πολιτών της.

Ο σχεδιασμός του ΕΠΑνΕΚ συνδυάζει τις εθνικές με τις κοινοτικές προτεραιότητες μέσω μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, που εξειδικεύεται σε 3 βασικούς άξονες προτεραιότητας, 21 ειδικούς στόχους και 70 ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούν να διασφαλίσουν στην επιτυχημένη υλοποίησή του.

Ωστόσο, με βάση τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας για τις 13 ελληνικές περιφέρειες καθώς και τη διαφοροποίηση αυτών στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας (στις οποίες το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής είναι 50%, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 11 που ανέρχεται σε 80%), το ΕΠΑνΕΚ έχει δημιουργήσει 3 επιπλέον συμπληρωματικούς άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των ειδικών στόχων και των δράσεων για τις 2 περιφέρειες με διαφορετικό ποσοστό κοινοτικής συνδρομής.

Το ΕΠΑνΕΚ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», εναρμονίζεται με τη Στρατηγική της ΕΕ για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) ενώ λαμβάνει υπόψιν τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα αναφορικά με την επικέντρωση σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, δίνουν ώθηση στους δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και αποτελούν μοχλό για επένδυση ιδιωτικών πόρων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναδεικνύει τις εθνικές προτεραιότητες για ανάκαμψη της οικονομίας και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της χώρας, υλοποιώντας την εθνική στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, ενώ λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Συνδέεται και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, και υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) (εθνική στρατηγική RIS3) και την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK με €2.970,9 εκ. ενώ το ΕΚΤ με €675,5 εκ., καλύπτοντας και τις 13 Περιφέρειες.

Διαβάστε και κατεβάστε την Σύνοψη Κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στο κάτωθι link