Τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εάν σας ενδιαφέρει η διερεύνηση πιθανής σας ένταξης στον νέο αναπτυξιακό νόμο μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει σε άμεση επαφή μαζί σας.

Ένας πλήρης οδηγός για τις ενισχύσεις ανά κατηγορία κοινωνικής επιχείρησης. Οι όροι υπαγωγής και τα ύψη ενίσχυσης – ποια επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να υπαχθούν και ποιο το ελάχιστο ύψος της χρηματοδότησής τους. Όλα τα κριτήρια υπαγωγής με βάση τη γεωγραφική κατανομή, την κατηγορία της επιχείρησης και το είδος του απαιτούμενου εξοπλισμού

Ευνοϊκά κίνητρα απολαμβάνουν οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου. Με βάση τον νέο νόμο λοιπόν δίνεται η δυνατότητα λήψης επιχορήγησης έως και 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης στις εν λόγω επιχειρήσεις. Αυτή η «πριμοδότηση» εντάσσεται στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση για τη στήριξη των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχημάτων λόγω της βαρύτητας και της σημασίας που έχουν στην ελληνική οικονομία και την περιφερειακή συνοχή.

Ειδικότερα η Κοινωνική Οικονομία ενισχύεται με τρεις τρόπους στον νέο αναπτυξιακό νόμο:

● Οι συνεταιρισμοί, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) καθώς και οι ομάδες παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις περιλαμβάνονται στις ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης του άρθρου 12.

● Οι ίδιες κατηγορίες, σύμφωνα με την απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων, παίρνουν επιπλέον βαθμολογία.

● Οι ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν το χαμηλότερο ύψος επενδυτικού σχεδίου (50.000). Επιπλέον η ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων είναι επιλέξιμη δραστηριότητα μόνο εφόσον οι δικαιούχοι είναι ΚΟΙΝΣΕΠ.

Οι όροι υπαγωγής

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

● δημιουργία νέας μονάδας,

● επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,

● διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας,

● θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας,

● απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει.

Σημειώνεται πως το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) είναι 50.000 ευρώ.

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται ως εξής:

1. Για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης (σ.σ.: από 1.1.2017 θα ισχύει αναθεωρημένος ΧΠΕ με εντάσεις ενίσχυσης 10% – 55%).

2. Για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη

3. Για τις δαπάνες επενδυτικών σχεδίων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή το ύψος ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι τις 500.000 βάσει του Κανονισμού 702/2014 της Ε.Ε.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα 5.000.000 ευρώ, για κάθε επιχείρηση τα 10.000.000 ευρώ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων τα 20.000.000 ευρώ. Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατόν να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με κεφάλαια τρίτων (τραπεζικό δανεισμό ή συμμετοχές), είτε με συνδυασμό των δύο.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον ΓΑΚ 651/2014. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ 108612/2016 υπάρχει πλέον η δυνατότητα υπαγωγής και επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ισχύοντος νόμου:

1. Με βάση τις διατάξεις του ΓΑΚ οι τομείς: χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα, ναυπηγίας (θα ζητηθεί εξαίρεση), μεταφορών και η συναφής υποδομή.

2. Δεν υπάγονται βάσει ΚΑΔ ή λόγω κάλυψής τους από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, προς αποφυγήν επικαλύψεων, ενδεικτικά οι παρακάτω κλάδοι: Εμπόριο, Επιστημονική έρευνα, Εστίαση, Εκπαίδευση, Κατασκευές.

Τα είδη ενισχύσεων

● Φορολογική απαλλαγή.

● Επιχορήγηση.

● Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

● Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

● Χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνειο).

● Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.

● Ταχεία αδειοδότηση.

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Στο κεφάλαιο «Γενική Επιχειρηματικότητα, Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ και Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα» προβλέπονται οι «Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης», στις οποίες παρέχονται πιο ευνοϊκά κίνητρα από ό,τι στις υπόλοιπες επιχειρήσεις λόγω της βαρύτητας και της σημασίας που έχουν οι συγκεκριμένες ενισχυόμενες κατηγορίες για την ελληνική οικονομία και την περιφερειακή συνοχή.

Σημειώνεται ότι στις ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης, εκτός από τις εξωστρεφείς, καινοτόμες κ.ά. επιχειρήσεις, εντάσσονται και συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) καθώς και ομάδες παραγωγών και αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Γεωγραφικά κριτήρια

Επιχειρήσεις των οποίων το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) (εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης – ΕΠΕΒΟ), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακοι Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΤ) και δεν αφορούν εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης. Επίσης επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε Ειδικές Περιοχές (453 δημοτικές ενότητες σε κάλυψη ποσοστού 43,8% του συνόλου της επικράτειας και 19,5% του συνολικού μόνιμου πληθυσμού της χώρας):

● Ορεινή περιοχή.

● Παραμεθόριες περιοχές: αυτές που βρλισκονται σε απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νήσου της Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσων.

● Νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων.

● Περιοχές με μείωση μόνιμου πληθυσμού σε ποσοστό άνω του 30% το χρονικό διάστημα 2001 – 2011.

● Επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Σε ποια ενεργά καθεστώτα μπορούν να ενταχθούν οι ΚΟΙΝΣΕΠ

1. Καθεστώς Ενίσχυσης μηχανολογικού εξοπλισμού. Στόχος του καθεστώτος «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» είναι η δημιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.

2. Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας. Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων. Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις των Ειδικών Κατηγοριών Ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα λήψης επιχορήγησης έως 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά με πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και οι ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης).

3. Καθεστώς νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜμΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε:

● Φορολογική απαλλαγή.

● Επιχορήγηση 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης,

● Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

● Επιδότηση μισθολογικού κόστους.

Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις των ειδικών κατηγοριών ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα για επιχορήγηση έως 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά.

Τα καθεστώτα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος εξειδικεύεται σε οκτώ επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, διαφορετικής το καθένα στόχευσης, μέσα από τα οποία θα υλοποιείται το έργο του. Τα καθεστώτα αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

● Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού.

● Γενική επιχειρηματικότητα.

● Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ.

● Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜμΕ.

● Συνέργειες και δικτυώσεις.

● Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – ταμεία συμμετοχών.

● Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξίας.

● Επενδύσεις μείζονος μεγέθους.

Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον νέο αναπτυξιακό νόμο για τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα (1, 2, 3 και 8) άρχισε τον Οκτώβριο και είναι ακόμα ανοιχτή. Για τα καθεστώτα «Γενική επιχειρηματικότητα» και «Νέες ανεξάρτητες ΜμΕ» ο κύκλος υποβολών κλείνει στις 20 Δεκεμβρίου 2016. Για τα άλλα δύο καθεστώτα ο κύκλος κλείνει στις 28 Απριλίου 2017.

[bestwebsoft_contact_form]