Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία που έχει τις ρίζες της σε ποιους απευθύνεται και ποιο το όφελος από την εφαρμογή της


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο όρος «κοινωνική οικονομία» αναφέρεται σε μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων και οργανισμών που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς. 

Περιλαμβάνει ένα ποικίλο σύνολο επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές ανάγκες, να προωθήσουν την κοινοτική ανάπτυξη και να συμβάλουν στη βιωσιμότητα.

Η κοινωνική οικονομία συχνά χαρακτηρίζεται από εστίαση σε αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η κοινωνική ένταξη, σε αντίθεση με τις καθαρά κερδοσκοπικές προσεγγίσεις.

Οι ρίζες της κοινωνικής οικονομίας:

 1. Συνεταιριστικό Κίνημα: Το συνεταιριστικό κίνημα, που πήρε δυναμική τον 19ο αιώνα, αποτελεί σημαντικό πρόδρομο της κοινωνικής οικονομίας. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανήκουν και λειτουργούν από τα μέλη τους, τα οποία μοιράζονται τα κέρδη και έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων.
 2. Κοινωνικά κινήματα: Διάφορα κοινωνικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινοτική ανάπτυξη, έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Αυτά τα κινήματα συχνά αναζητούν εναλλακτικά οικονομικά μοντέλα που δίνουν προτεραιότητα στους ανθρώπους και τον πλανήτη.
 3. Φιλανθρωπία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Άτομα και οργανισμοί που χρησιμοποιούν επιχειρηματικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων ενώ λειτουργούν με επιχειρηματικό τρόπο.

Σε ποιους απευθύνεται: Η κοινωνική οικονομία απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων:

 1. Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν με πρωταρχική έμφαση σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή κοινοτικούς στόχους. Μπορεί να παράγουν έσοδα μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά τα κέρδη επανεπενδύονται για να προωθήσουν την κοινωνική τους αποστολή.
 2. Συνεταιρισμοί: Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανήκουν και διοικούνται από τα μέλη τους, τα οποία μπορεί να είναι εργαζόμενοι, καταναλωτές ή παραγωγοί. Λειτουργούν με βάση τις αρχές του δημοκρατικού ελέγχου και της δίκαιης κατανομής των παροχών.
 3. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί: Φιλανθρωπικά ιδρύματα, ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) και άλλες μη κερδοσκοπικές οντότητες συμβάλλουν στην κοινωνική οικονομία αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές ανάγκες και εργάζονται για την ανάπτυξη της κοινότητας.
 4. Πρωτοβουλίες με βάση την κοινότητα: Τοπικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις βάσης που στοχεύουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων, στη βελτίωση της κοινοτικής ευημερίας και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

Οφέλη της Κοινωνικής Οικονομίας:

 1. Κοινωνικός αντίκτυπος: Το πρωταρχικό όφελος είναι ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία. Οι οντότητες της κοινωνικής οικονομίας αντιμετωπίζουν συχνά πιεστικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η φτώχεια, η ανεργία και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
 2. Κοινοτική Ανάπτυξη: Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινοτήτων ενισχύοντας το αίσθημα ιδιοκτησίας, συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των μελών της κοινότητας.
 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης με έμφαση στους δίκαιους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας.
 4. Βιωσιμότητα: Η κοινωνική οικονομία δίνει συχνά έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές, είτε πρόκειται για περιβαλλοντική βιωσιμότητα είτε για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα πρωτοβουλιών κοινοτικής ανάπτυξης.
 5. Καινοτομία: Οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας μπορούν να καινοτομήσουν στις προσεγγίσεις τους για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, παρέχοντας εναλλακτικά μοντέλα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της κοινότητας.
 6. Ενδυνάμωση: Η κοινωνική οικονομία ενδυναμώνει τα άτομα και τις κοινότητες εμπλέκοντάς τα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παρέχοντάς τους τα μέσα για να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες.

Συνοπτικά, η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει ένα ποικίλο σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων και οργανισμών που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και προσφέρει πολυάριθμα οφέλη, όπως θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, κοινοτική ανάπτυξη και βιώσιμες πρακτικές.