Διακήρυξη Υπηρεσιών Καθαριότητας για τα κτήρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Προκήρυξη διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει…

ΟΚΑΝΑ Πρόσκληση σε ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις πανελλαδικά

Διαγωνισμός για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία – πλαίσιο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» και του άρθρου…

Πρόσκληση για Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας από τo Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διοργανώνει για ενδέκατη χρονιά Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας. Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας προωθεί τις καινοτόμες ιδέες και επιβραβεύει πρωτοβουλίες που έχουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.…

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων του ΚΚΠΠΗ στα Ιωάννινα

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL543) προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών κατά αποκλειστικότητα (άρθ.20…

Γνωστοποίηση Διακήρυξης υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων κατά αποκλειστικότητα σε  ΚοιΣΠΕ – ΚοινΣΕπ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL543) προκηρύσσει, συνοπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών κατά αποκλειστικότητα (άρθ.20 ν.4412/2016)…

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτίρια του ΕΦΚΑ

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄αποκλειστικότητα» του Ν.4412/16 {download} Η Αναθέτουσα…

Διακήρυξη Καθαρισμού γραφείων και κτιρίων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των γραφείων και κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη…

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού no 019/2017 προς ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Θ. «Γ .ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με την υπ’ αριθμ. 4η/07-04-2017 (Θέμα Έκτακτο 15ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,…

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL543) προκηρύσσει, (download) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων…