Διακήρυξη Υπηρεσιών Καθαριότητας για τα κτήρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Προκήρυξη διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει…

ΟΚΑΝΑ Πρόσκληση σε ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις πανελλαδικά

Διαγωνισμός για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία – πλαίσιο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» και του άρθρου…

Πρόσκληση για Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας από τo Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Σας ενημερώνουμε ότι το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διοργανώνει για ενδέκατη χρονιά Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας. Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας προωθεί τις καινοτόμες ιδέες και επιβραβεύει πρωτοβουλίες που έχουν κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.…

Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων του ΚΚΠΠΗ στα Ιωάννινα

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL543) προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών κατά αποκλειστικότητα (άρθ.20…

Γνωστοποίηση Διακήρυξης υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων κατά αποκλειστικότητα σε  ΚοιΣΠΕ – ΚοινΣΕπ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL543) προκηρύσσει, συνοπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων υπηρεσιών κατά αποκλειστικότητα (άρθ.20 ν.4412/2016)…

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτίρια του ΕΦΚΑ

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄αποκλειστικότητα» του Ν.4412/16 {download} Η Αναθέτουσα…

Διακήρυξη Καθαρισμού γραφείων και κτιρίων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των γραφείων και κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη…

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού no 019/2017 προς ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Θ. «Γ .ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) με την υπ’ αριθμ. 4η/07-04-2017 (Θέμα Έκτακτο 15ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό,…

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS EL543) προκηρύσσει, (download) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων…

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τον Καθαρισμό γραφείων και κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των γραφείων και κτιρίων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη…

Ανάθεση σε ΚοινΣΕπ  για παροχή ειδικευµένου και µη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του δήµου Νικολάου Σκουφά στην Άρτα

Ανάθεση σε τρίτους (ΚΟΙΝΣΕΠ κ.τ.λ) λόγο έλλειψης προσωπικού την διάθεση ειδικευµένου και µη εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του δήµου λόγο της έλλειψης προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων. (download)…

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Στο νόμο περιλαμβάνονται: Ο Νόμος 4412/2016 (Α’ 147)“Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”(ΦΕΚ Α’ 147) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 9η Αυγούστου 2016. α)…

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΑΤΑ και ΚοινΣΕπ Ανέμου Ανανέωσης ύψους 1.548.387,10 €

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθη-νών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Άνεμος Ανανέωσης για την Κοινωνική…

Δήμος Αθηναίων: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και από ΚοινΣΕπ για τη Διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Ανοιχτό κάλεσμα προς τις ομάδες της πόλης απευθύνει ο δήμος Αθηναίων, μέσω της Αντιδημαρχίας της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης, με σκοπό την εύρεση ενός ή περισσότερων διαχειριστών των…

Απόφαση ΔΣ Χίου με θέμα: “Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δ. Χίου, ΔΗ.Κ.Ε.Χ., ΚοινΣΕπ “ΘΕΡΜΑΙ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ”

Υπόψη του συμβουλίου τέθηκε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Χίου, της ΔΗΚΕΧ και της Κοιν.Σ.Ε.Π “Θέρμαι Αγιασμάτων” με αντικείμενο την οργάνωση του πλαισίου λειτουργίας και την ισομερή κατανομή βαρών…

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τις προγραμματικές συμφωνίες με ΚοινΣΕπ για την ανακύκλωση

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το τοπικό σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των κοινωνικών πρωτοβουλιών και της συμμετοχής των δράσεων της κοινωνικής οικονομίας για την υλοποίηση των…

Ναυαγοσώστες για τις ακτές του Προσλαμβάνει ο δήμος Βόλου

Ναυαγοσώστες για την κάλυψη δέκα πολυσύχναστων ακτών του, προσλαμβάνει ενόψει της κολυμβητικής περιόδου, ο δήμος Βόλου. Στη χθεσινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Ελπί-Ζω».…

Χορήγηση άδειας για υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών μελών ΚοινΣΕπ

Για τη συμμετοχή μικροπωλητών σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε…

Ανάθεση της καθαριότητας της χερσαίας ζώνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου σε ΚοινΣΕπ.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 “Περί Δημόσιου Λογιστικού κλπ” (ΦΕΚ 247/Α) όπωςτροποποιήθηκε και ισχύει. β. Της παρ.4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006…

Σύμβαση έργου ΚοινΣΕπ με το υπουργείο Παιδειας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του κ. Δημητρίου Χαλκιώτη, Υπεύθυνου των Πράξεων «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς 2010-11», «Ερευνητικές Εργασίες (Project)”, και «Νέο…

Ανάθεση σε ΚοινΣΕπ διαχείριση Δημοτικού Εντευκτηρίου Εκάλης

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ Κοιν.Σ.Επ. εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την παροχή των υπηρεσιών της στην ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. Η δεύτερη συμβαλλόμενη, μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος παραχώρησης από τον Δήμο Κηφησιάς στην ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε…

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Κοινοπραξίας Κοιν.Σ.Επ.

Στο Πανόραµα στις 29 Φεβρουαρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα που βρίσκεται στο Πανόραµα (οδός Αποστόλου…

Προγραμματική σύμβαση με ΚοινΣΕπ Δήμος Νικολάου Σκουφά ‘Αρτα υψους 40.000 ευρώ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του δήμου για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού σκοπού (ΚΟΙΝΣΕΠ) και με λοιπά ΝΠΙΔ και εταιρείες διάθεσης προσωπικού για την…

Προκήρυξη Διαγωνισμού για ΚοινΣΕπ στα Κεντρικά Τζουμέρκα ύψους 170.872 ευρώ

ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων µε ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. (∆ιάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του ∆ήµου…

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος (διαβάστε εδώ 0915) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε Κέντρα Διαλογής με συμμετοχή Κοινωνικών συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός…